„Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Instytutem Zootechniki PIB w Balicach, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Czas trwania projektu: 01.04 2019 – 31.10. 2019

Budżet projektu: 237 482,47 zł (w tym wkład własny 22 704,36 zł)

Odbiorcy projektu:

  • osoby reprezentujące instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym (przedstawiciele kluczowych resortów (MRiRW, MGMiŻŚ, MŚ), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytutów naukowych (IUNG, IRWiR, IZ PIB, SGGW, ITP), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, urzędów marszałkowskich) jak i lokalnym (przedstawiciele urzędów gmin i starostw powiatowych), które decydują o kierunkach gospodarki środowiskowej;
  • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, firm nawozowych;
  • rolnicy i mieszkańcy wsi.

Działania i efekty projektu:

  • Seminarium, podczas którego stu uczestników wysłuchało wystąpień dotyczących polityki ochrony jakości powietrza w obszarze działań UE i ONZ, zarządzania azotem w rolnictwie, prawnych podstaw redukcji emisji amoniaku w rolnictwie, możliwości redukcji amoniaku w różnych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich, redukcji emisji amoniaku z przechowywania oraz  aplikacji nawozów naturalnych i mineralnych. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy wskazywali problemy, z którymi mają do czynienia w kontekście ograniczania emisji amoniaku w krajowym rolnictwie. Osoby związane z ochroną środowiska podkreślały niską skuteczność dobrowolnych działań niskoemisyjnych w odróżnieniu od twardych zapisów prawnych programu azotanowego. Kończąc seminarium dyskutanci zgodzili się co do dalszej konieczności nadawania rolnictwu charakteru niskoemisyjnego działu gospodarki.
  • Publikacja pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” wydana w nakładzie 8 000 egzemplarzy, skierowana do rolników i doradców rolnych zawierająca najnowszą wiedzę m.in. na temat dyrektywy NEC i związanych z nią zobowiązań krajowych w zakresie redukcji amoniaku i jej szkodliwego wpływu na środowisko oraz opis metod redukcji emisji tego gazu, ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW.
  • Broszura pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” na temat zapowiadanych zmian w prawie i kierunków tych zmian, które przekładają się na konkretne nowe obowiązki w zakresie redukcji amoniaku oraz praktyczne przykładowe metody redukcyjne, wydana w nakładzie 20 000 egzemplarzy, która obejmie swoim zasięgiem rolników z całej Polski. Broszura jest dostępna w bibliotece KSOW.

Priorytet 5 PROW: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich