III posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW otworzył trzecie posiedzenie, które odbyło się w dniu 20 października 2016 r. w gmachu MRiRW.

Na wstępie zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia reprezentatywności partnerów w grupach tematycznych działających przy Grupie Roboczej ds. KSOW oraz wojewódzkich grupach roboczych zgodnie z europejskim kodeksem postępowania w zakresie partnerstwa w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Przyznał, że w funkcjonujących grupach jest nadreprezentacja władz i instytucji publicznych w stosunku do partnerów społecznych i gospodarczych oraz do podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Wiceminister Ryszard Zarudzki dodał, że ze względu na efektywność i oszczędność środków docelowo w ramach KSOW mogą funkcjonować tylko trzy grupy tematyczne. Stąd też zadania powołanej grupy ds. młodzieży na obszarach wiejskich i proponowanej grupy ds. turystyki wiejskiej przejmie jedna nowa grupa tematyczna ds. konkurencyjności obszarów wiejskich. Z założenia grupa ta nie będzie miała charakteru branżowego i nie będzie się koncentrowała na jednej grupie społecznej. Zaplanowane zmiany są efektem porządkowania i szukania dobrych rozwiązań w obszarze zapewnienia partnerstwa.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podniósł także kwestię monitorowania zadań KSOW jako ważnego narzędzia zarządzania siecią. Podkreślił, że zbierane dane zawierają wyłącznie elementy wymagane przez Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisję Europejską. Określone wskaźniki monitorowania, jako element zarządzania pomocą techniczną, umożliwiają monitorowanie oraz ocenę w odniesieniu do celów KSOW i priorytetów PROW 2014-2020.

Przedstawiciele Jednostki Centralnej KSOW Pani Sylwia Kalinowska i Krzysztof Kwiatkowski z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA omówili zmiany w dwuletnim planie operacyjnym KSOW na lata 2014-2015 (pobierz prezentację). Grupa Robocza ds. KSOW zaakceptowała zmiany w dwuletnim planie operacyjnym KSOW na lata 2014-2015.

Pani Beata Szybińska Kierownik Zespołu Koordynacji KSOW, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przedstawiła zmiany w systemie monitorowania i realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 (pobierz prezentację). Grupa Robocza ds. KSOW wyraziła pozytywną opinię o pierwszej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2016-2017.

Zmiany w dwuletnim planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 zaprezentowali przedstawiciele Jednostki Centralnej KSOW Pani Sylwia Kalinowska i Krzysztof Kwiatkowski z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pobierz prezentację). Grupa Robocza ds. KSOW zaakceptowała zmiany w dwuletnim planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017.

Na zakończenie posiedzenia temat dostosowania grup tematycznych, działających przy Grupie Roboczej ds. KSOW, do wymogów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach EFSI został przedstawiony przez Panią Dominikę Długosz Dzierżanowską, Jednostka Centralna KSOW Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pobierz prezentację).