VIII posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

VIII posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 4 grudnia 2018 r. przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej Pan Ryszard Kogut, w zastępstwie za Pana Ryszarda Zarudzkiego, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci.

Zgodnie z porządkiem obrad pierwszym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały nr 35 w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz uchwały nr 36 w sprawie zmiany Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Następnie przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski przedstawił propozycję zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Przedstawiciele grup tematycznych przedstawili opinie poszczególnych grup na temat zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie ich kompetencji:

  • Pan Henryk Skórnicki, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Pan Paweł Krzeczunowicz w zastępstwie Przewodniczącego Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER.

Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli grup tematycznych Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej zaproponował dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 37 w sprawie zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Igor Kamiński przedstawił informację na temat konkursu dla partnerów KSOW na rok 2019 r.

Następnym punktem posiedzenia było wystąpienie Pani Magdaleny Wardzyńskiej z BPT MRiRW, która przedstawiła Wytyczną w sprawie pomiaru wskaźników rezultatu określonych w Strategii komunikacji PROW 2014-2020.

Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. KSOW Pan Ryszard Kogut, zaprosił do dyskusji a następnie podsumował ósme posiedzenie Grupy Roboczej.