X posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Pan Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)  Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW – otworzył X posiedzenie Grupy, które odbyło się w dniu 09 grudnia 2019 roku w budynku MRiRW. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw, administracji centralnej oraz partnerów KSOW.

W słowie wstępnym do uczestników wiceminister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę, że kończy się kolejny rok działalności Grupy Roboczej i funkcjonowania KSOW z jego udziałem, co skłania do refleksji i podsumowań dotychczasowej pracy w Ministerstwie. Pan Przewodniczący podziękował członkom Grupy Roboczej za ich zaangażowanie w tworzenie Sieci w Polsce oraz życzył wszystkim obecnym owocnej pracy w przyszłym roku. Dalszej części posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW przewodniczył Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej Pan Ryszard Kogut, który poprowadził spotkanie w zastępstwie za Pana Zarudzkiego.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła protokół z dziewiątego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 12 czerwca 2019 r. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawiciel jednostki centralnej KSOW przedstawił propozycje zmian zgłoszonych do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (pobierz prezentację), które Grupa Robocza przyjęła jednogłośnie.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji o konkursie nr 4/2020 dla partnerów KSOW ogłoszonym 8 listopada br., którą przekazał przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w MRiRW (pobierz prezentację). W dalszej części posiedzenia zaprezentowano wnioski płynące z ewaluacji śródokresowej PROW w zakresie KSOW oraz wynikające z niej zmiany w Strategii komunikacji PROW 2014-2020. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami ankiet z samooceny KSOW.

Zgodnie z porządkiem obrad dwóch członków Grupy Roboczej – przedstawiciel Komitetu Monitorującego PROW 2014–2020 oraz przedstawiciel Polskiej Sieci LGD – przekazało informacje o wydarzeniach organizowanych przez Europejską Sieć Obszarów Wiejskich, w których brali udział. Wystąpienia zostały uzupełnione przez przedstawiciela Jednostki Centralnej KSOW informacją o innych wydarzeniach europejskich, w których brali udział partnerzy sieci, jak i wskazaniem tematów, które zostaną omówione w 2020 roku (pobierz prezentację).

W dalszej kolejności przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w MRiRW zaprezentował najistotniejsze kwestie związane z przyszłością sieci obszarów wiejskich w kolejnym okresie finansowania w ramach projektowanego krajowego programu pn. „Plan Strategiczny WPR na lata 2021–2027”.

Ostatnim punktem X posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW były warsztaty poświęcone zakresom tematycznym operacji własnych realizowanych przez jednostki wsparcia Sieci. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy zgłaszali propozycje tematów operacji na poziomie wojewódzkim, krajowym oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR.

GALERIA