I posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW, która została powołana Uchwałą nr 6 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12 października 2015 r.

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, życząc dobrej i konstruktywnej pracy na rzecz innowacji w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pracom grupy przewodniczył Pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce oraz system wsparcia innowacji w rolnictwie (pobierz prezentację). Pani Justyna Adamska Dyrektor Biura Pomocy Technicznej w MRiRW zaprezentowała strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz omówiła funkcje, jakie przy nadzorze nad realizacją zadań KSOW ma do spełnienia Instytucja Zarządzająca (pobierz prezentację). Ponadto, Pani Dyrektor szczegółowo przedstawiła zakres Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 oraz Planów operacyjnych (pobierz prezentację).

Obrady grupy cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż jak słusznie podkreślają doradcy, reprezentacji nauki i rolnicy, zagadnienia związane z transferem wiedzy pomiędzy nauką a praktyką, a także pomiędzy samymi rolnikami są istotne w kontekście efektywnego wspierania rozwoju branży rolnej, rolno-spożywczej oraz obszarów wiejskich. Zaprezentowane projekty uchwał wywołały ożywioną dyskusję, podczas której członkowie posiedzenia zgłaszali wnioski dotyczące m.in. składu grupy i jej funkcjonowania oraz priorytetów SIR. Zwrócono uwagę, dotyczącą konieczności pracy w grupach tematycznych pomiędzy posiedzeniami, w gremium poszerzonym o większą liczbę naukowców oraz rolników – praktyków. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Uchwała w sprawie zaopiniowania priorytetów planowanych dla SIR na lata 2016-2023, po głosowaniu nad prezentowanymi przez członków grupy wnioskami, zostały przyjęte.

Część posiedzenia przeznaczona została na prezentacją operacji (projektów) do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci Innowacji SIR dla działań: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy oraz ułatwianie tej współpracy” oraz „Działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”. Z uwagi na zmiany w zakresie limitu przydzielonych środków finansowych i ich rozdziału pomiędzy działania oraz beneficjentów (CDR-y, WODR-y oraz partnerów Sieci), wystąpiła konieczność wprowadzenia korekt w liście rankingowej operacji oraz w ostatecznym wyborze projektów do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Uzgodniono, że członkowie grupy tematycznej otrzymają Plan wraz z projektami rekomendowanymi do realizacji i zaopiniowania przez członków grupy tematycznej w formie uchwały, która będzie przegłosowywana w trybie obiegowym.

Posiedzenie grupy zamknął Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił raz jeszcze wagę wspierania rozwoju naukowego oraz wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych w rolnictwie, sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich.

Informację przygotowała Barbara Kucharska, sekretarz grupy ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 1 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Uchwała Nr 2 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, zał. nr 1 - pobierz

Uchwała Nr 3 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Lista obecności - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz