II posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW

W dniu 8 września 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW.

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wdrażanie innowacyjności to proces, który musi funkcjonować wraz ze zmianą postaw. Ważne jest innowacyjne myślenie, tworzenie więzi i budowanie tzw. infrastruktury współpracy. Pan Minister poinformował zebranych o nowych wytycznych opracowanych w dokumencie pt. Strategia odpowiedzialnego rozwoju, który zostanie przyjęty przez Radę Ministrów 6.10.2016 r. Minister zwracając się do członków grupy tematycznej, wskazał na potrzebę zaopiniowania planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Pracom grupy przewodniczył Pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który na początku spotkania podzielił się informacjami ze spotkania na temat doświadczeń w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych w krajach UE oraz sieci innowacji w rolnictwie.

Pan Krzysztof Rodzik, dyrektor Biura Pomocy Technicznej w MRiRW omówił propozycje resortu dotyczące zmian w naborze operacji zgłaszanych przez partnerów KSOW/SIR. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na najważniejszą proponowaną zmianę jakościową w opracowywanych obecnie dokumentach. Dotyczy ona partnerów, którzy będą realizować projekty w KSOW/SIR. Pan Dyrektor poinformował, że po zakończeniu wszystkich zmian legislacyjnych partnerzy będą wybierani w konkursie i będą mogli realizować projekty, które złożą do oceny. BPT MRiRW wyszło w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom, w związku z uwagami zgłaszanymi przez środowiska zawiązane z KSOW, m.in. przez partnerów KSOW. Jednocześnie Pan Dyrektor podkreślił konieczność spełniania przez partnerów wymogów w zakresie konkurencyjności, racjonalności i przejrzystości wydatkowania środków. Dyrektor Rodzik zreferował także stan przygotowań legislacyjnych dotyczących między innymi nowelizacji zapisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W wystąpieniu poinformował uczestników o działaniach resortu rolnictwa idących w kierunku zwiększenia budżetu na Pomoc Techniczną. Podkreślił, że zmiany te są przedmiotem starań i podjętej próby uzgodnienia ich z Komisją Europejską.

 

Pan Paweł Szabelak, reprezentujący DROW MRiRW, omówił zasady udzielania wsparcia w ramach działania „Współpraca” w PROW na lata 2014-2020. Przedstawił szczegółowo zakres wymagań dotyczących beneficjenta, strukturę i kwalifikowalność kosztów, limity pomocy, itp. Prezentacja wywołała dyskusję wśród uczestników spotkania, w szczególności wśród przedstawicieli nauki. Zwracali oni uwagę m.in. na ewentualny problem wykorzystania dostępnej pomocy głównie przez  beneficjentów z branży przetwórstwa lub wytwarzających środki produkcji i maszyny dla rolnictwa t.j. wielkie koncerny i duże przedsiębiorstwa, a nie przez rolników, w tym w zakresie podstawowej produkcji rolnej. Zaproponowano, aby wprowadzić do przepisów wdrażających kryteria preferujące małe i średnie przedsiębiorstwa jako członków grup operacyjnych na rzecz innowacji, preferowania operacji dotyczących podstawowej produkcji rolnej, a także preferowania operacji o niższej wnioskowanej kwoty pomocy. W dyskusji odnoszono się także do zaproponowanej w działaniu „Współpraca” struktury kosztów pobierz prezentację).

W drugiej części posiedzenia Iwona Obojska z CDR w Brwinowie przedstawiła bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce oraz omówiła propozycje dodatkowych operacji oraz zmian do planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Po tej prezentacji grupa podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR (pobierz  załącznik) dla działań: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy” oraz „Działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” pobierz prezentacje).

Ostatnia z prezentacji, wygłoszona przez Pana Henryka Skórnickiego, dotyczyła zasad funkcjonowania grup zadaniowych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Grupy dyskusyjne skupiają ekspertów z danego zakresu tematycznego, który może dotyczyć m.in. produkcji, przetwórstwa, konsumpcji, transportu. Praca grupy polega na dokumentowaniu najlepszych praktyk, wyników badań i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dot. danego problemu (1 popierz prezentację). Pan Przewodniczący zaproponował grupie ds. innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich utworzenie takich grup zadaniowych SIR, składających się z pracowników merytorycznych jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i organizacji branżowych (pobierz prezentację).

Posiedzenie grupy zamknął Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Henryk Skórnicki, przewodniczący grupy.

Protokół z posiedzenia - pobierz