III posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW

W dniu 13 czerwca 2017 odbyło się trzecie posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW. 

 Pracom grupy przewodniczył pan Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który na początku spotkania podzielił się informacjami nt. propozycji utworzenia grup zadaniowych, w ramach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, które nadesłane zostały po ostatnim posiedzeniu grupy. Wspomniał również o planie pracy europejskiego punktu na rzecz innowacji na rok 2018 oraz o głównych obszarach tematycznych, którymi będzie zajmować się w przyszłości europejska sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 Następnie pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju, MRiRW zaprezentowała proponowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”.

 Iwona Obojska -  kierownik działu innowacji w rolnictwie CDR w Brwinowie przedstawiła syntetyczne zestawienie propozycji dodatkowych operacji oraz zmian do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, by pokazać jak rodzajowo wyglądają zmiany w poszczególnych województwach oraz na poziomie krajowym. Następnie omówiła nowe operacje, które będą realizowane przez CDR w ramach realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, zaś po niej nowe operacje w ramach planu omówili przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego z poszczególnych województw. Głos w dyskusji zabrała i swoje uwagi do operacji przedstawiła na zakończenie tej części posiedzenia pani Dorota Chilik – Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych w ARiMR.

 W trakcie posiedzenia przyjęta została uchwała w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działań:  „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy” oraz „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”

 W drugiej części posiedzenia uczestniczył pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu podziękował za dobrą komunikację i przepływ informacji w ramach działania grupy tematycznej. Zwrócił uwagę na to, jak bardzo istotne są innowacje w rolnictwie, transfer wiedzy i zmiany, które należy wprowadzać. Szczególnie ważnym jest działanie Współpraca oraz wdrożenie pakietu dla doradztwa. Minister zwracając się do członków grupy tematycznej, wyraził przekonanie, że działania pilotażowe pomogą w uporządkowaniu problemów i docelowo ułatwią prace wdrożeniowe w przyszłości.

Następnie pan Krzysztof Janiak, Z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie, wygłosił prezentację dotyczącą aktualnego stanu prac w zakresie przygotowania do wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Iwona Obojska z CDR w Brwinowie przedstawiła natomiast  bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce oraz omówiła propozycje dodatkowych operacji oraz zmian do planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Posiedzenie grupy zamknął pan Henryk Skórnicki, przewodniczący grupy.

 


 

Dokumenty i prezentacje do pobrania:

  • Uchwała Nr 5 - pobierz, Zał. 1 - pobierz
  • Podsumowanie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
    i na obszarach wiejskich (SIR) – pobierz
  • Zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR - pobierz
  • Protokół z posiedzenia - pobierz, Zał. 1 - pobierz, Zał. 2 - pobierz