|

Czy zaangażowanie lokalnych społeczności pomaga w rozwoju naszych wsi?

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą w której zawarto zakres możliwych do podjęcia działań, mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat zachowania, ochrony i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych wsi.

Przygotowana praca, stanowi materiał informacyjny dla wszystkich, którym leży na sercu dobro wsi — dysponując wynikami przeprowadzonego badania, będą oni mogli podejmować odpowiednie decyzje dotyczące programów rozwoju obszarów wiejskich, w tym — racjonalnie zarządzać dobrem przyrodniczo-kulturowym i promować atrakcyjność przestrzeni wiejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapoznanie się z pracą, pozwoli odbiorcom dysponować w sposób optymalny środkami przeznaczonymi na zrównoważony rozwój ich wsi.

Prowadząc nas przez siedem etapów dzieła pod redakcją dr hab. inż. Adrianny Czarneckiej oraz dr inż. Wioletty Krupowicz, jego twórcy i twórczynie przybliżają nam, szeroko opisując w kolejnych rozdziałach:

  • wprowadzenie w tematykę prowadzonych badań;
  • założenia kształtowania obszarów wiejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • sposoby angażowania lokalnych społeczności;
  • charakterystykę obiektów scaleniowych w czterech badanych województwach i założenia do projektu scalenia gruntów w obszarach badanych;
  • nawiązywanie dialogu ze społecznością lokalną przez prowadzenie warsztatów zawierających między innymi naukę obsługi aplikacji mobilnej LC-CApp (Land Consolidation Crowdsourcing Application);
  • wyniki płynące z działań opartych o wykorzystywanie wyżej wymienionej aplikacji;
  • podsumowanie i wnioski z prowadzonych badań.

Publikacja w formacie .pdf (15MB) dostępna jest w naszej bibliotece

Więcej informacji o projekcie w ramach którego powstała, znajduje się na naszej stronie.