|

Transfer wiedzy i innowacji – film MRIRW

Nowy film z cyklu "Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020", wyprodukowany na zlecenie MRiRW.

Konkurencyjny rozwój i dążenie do specjalizacji rolnictwa wymagają odpowiednio wysokiego poziomu szkolenia technicznego, ekonomicznego i zarządczego, a także większej zdolności do korzystania z wiedzy i informacji oraz ich efektywnej wymiany, w tym poprzez rozpowszechnianie najlepszych produkcyjnych praktyk rolnych.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach transferu wiedzy oraz innowacji realizowano następujące działania:

  • Działanie M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

Działanie umożliwia rolnikom skorzystanie z oferty szkoleń w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwie. W szkoleniach oprócz rolnika udział mogą wziąć także: domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, właściciel lasu, wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach podziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” PROW 2014–2020. Udział tych osób w szkoleniach odbywa się na zasadzie dobrowolności, a szkolenia dla tych odbiorców są nieodpłatne.

  • Działanie M02 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw"

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników. Ponadto działanie to ma na celu promowanie uczenia się przez całe życie, dlatego też wsparcie skierowane jest także na doskonalenie zawodowe doradców – w zakresie obszarów, w ramach których świadczone są usługi doradcze.

  • Działanie M16 „Współpraca”

Działanie dotyczy wspierania, tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które w ramach działalności realizują projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając znaczenie transferu wiedzy oraz opracowywania i wdrażania do praktyki rolniczej innowacyjnych rozwiązań, podejmuje kolejne działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności tego obszaru. Tysiące rolników skorzystało i w dalszym ciągu korzysta ze szkoleń, usług doradczych i projektów demonstracyjnych, dzięki którym ich gospodarstwa stają się coraz bardziej nowoczesne, rentowne i zrównoważone środowiskowo oraz społecznie. 

W zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w ramach działania M16 „Współpraca” do dnia 31 grudnia 2022 r. umowy o przyznanie pomocy zawarło 311 Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI), łączących rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty publiczne.


Zachęcamy do zapoznania się z trzecim filmem z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020" pn. „Transfer wiedzy i innowacji”, zrealizowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Film został opublikowany na kanale YouTube MRiRW -  obejrzyj.