|

Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo – konkurs dla szkół!

Konkurs na najlepszy biznesplan dla uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez MRiRW . Zgłoszenia konkursowe  do 15 listopada 2023 r. 

Zachęcamy uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udziału w konkursie „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo” na najlepszy biznesplan.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu zachęcanie do podejmowania w swoim gospodarstwie rodzinnym inicjatyw, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych, na rzecz jego rozwoju. Należy uwzględnić innowacyjne rozwiązania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz łagodzenie presji środowiskowej przez produkcję rolniczą.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły od 3 do 6 osób. W skład zespołu mogą wchodzić zarówno uczniowie, którzy uczestniczyli, jak i nie uczestniczyli w szkoleniu nt. sporządzania biznesplanów organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie  należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, a pracę konkursową – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (jeżeli w zespole są uczniowie niepełnoletni, do formularza należy dołączyć zgodę rodziców).
  2. Zgłoszenie udziału oraz pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf (podpisaną przez wszystkich członków zespołu oraz opiekuna zespołu; podpisy mogą być zeskanowane) oraz w wersji edytowalnej – do 15 listopada 2023 roku na adres e-mail:  konkurs.biznesplan@minrol.gov.pl
  3. Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę jej przesłania na adres konkurs.biznesplan@minrol.gov.pl

Nagrody

Wszyscy uczniowie wchodzący w skład zespołów, których prace zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

  • 2 000 zł brutto na osobę – w przypadku I miejsca;
  • 1 500 zł brutto na osobę – w przypadku II miejsca;
  • 1000 zł brutto na osobę – w przypadku III miejsca.

Nagrody zostaną wypłacone po ogłoszeniu wyników Konkursu. Warunkiem ich wypłaty jest przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz załączniki określone są w Regulaminie konkursu - otwórz

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:  konkurs.biznesplan@minrol.gov.pl