|

Dla przyrody i ludzkości — COP 15. Historyczne porozumienie podpisane!

Drzewo rozciągające swe gałęzie nad kwietną łąką, o zachodzie słońca.

Wczorajszym wczesnym rankiem, podczas konferencji ONZ w sprawie bioróżnorodności COP 15 w Montrealu, Unia Europejska dołączyła do 195 państw, które podpisały historyczne „Globalne Ramy Bioróżnorodności Kunming-Montreal”. Te, zawierają globalne cele i zadania dotyczące ochrony i odbudowy przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń, zapewnienia zrównoważonego jej wykorzystywania, a także wzmocnienia inwestycji na rzecz ekologicznej światowej gospodarki.Wraz z porozumieniem paryskim w sprawie klimatu, toruje to drogę do świata neutralnego klimatycznie, dobrego dla przyrody i odpornego na skutki zmian klimatycznych do 2050 roku.

Ponad połowa światowego PKB zależy od usług ekosystemowych. 70% najbardziej narażonych osób na świecie jest bezpośrednio uzależnionych od istnienia dzikich gatunków. Porozumienie z Kunming i Montrealu przyspieszy realizację ambitnych programów na całym świecie i zmobilizuje finansowanie bioróżnorodności ze wszystkich źródeł, przeznaczając na to 200 mld dolarów rocznie do 2030 roku. Zobowiązuje ono społeczność globalną do działań chroniących i odbudowujących zasoby przyrody oraz usuwania zanieczyszczeń — działań takich jak te, które są częścią europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki temu, przyroda będzie nadal służyć społeczeństwu, gospodarce i lokalnym społecznościom przez kolejne dziesięciolecia.

 

Kluczowe cele

Porozumienie w sprawie różnorodności biologicznej z Kunming-Montrealu zawiera kluczowe cele globalne, których realizacja pozwoli:

 • przywrócić 30% zdegradowanych ekosystemów na świecie (na lądzie i morzu) do 2030 r.;
 • chronić i zarządzać 30 procentami obszarów lądowych, wód śródlądowych, przybrzeżnych i morskich do 2030 r.;
 • powstrzymać wymieranie znanych gatunków, a do 2050 r. dziesięciokrotnie zmniejszyć ryzyko i tempo wymierania wszystkich gatunków (w tym jeszcze nieznanych);
 • zmniejszyć ryzyko związane z pestycydami o co najmniej 50% do 2030 r.;
 • ograniczyć straty składników odżywczych do środowiska o co najmniej 50% do 2030 r.;
 • zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i negatywnego wpływu zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł do 2030 roku do poziomu, który nie jest szkodliwy dla różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu;
 • zmniejszyć globalny śladu konsumpcji do 2030 r., w tym poprzez znaczne ograniczenie nadmiernej konsumpcji i wytwarzania odpadów, oraz zmniejszenie o połowę ilości odpadów żywnościowych;
 • w zrównoważony sposób zarządzać obszarami rolnymi, akwakulturą, rybołówstwem i leśnictwem, oraz osiągnąć znaczny wzrost agroekologii i innych praktyk sprzyjających różnorodności biologicznej;
 • przeciwdziałać zmianom klimatu poprzez rozwiązania oparte na naturze;
 • zmniejszyć tempo wprowadzania i osiedlania się inwazyjnych gatunków obcych o co najmniej 50% do 2030 r.;
 • zapewnić bezpieczne, legalne i zrównoważone wykorzystywanie dzikich gatunków i handel nimi do 2030 r.;
 • zazielenienie przestrzeni miejskiej.

Warto nadmienić, że w ramach ważnego kroku w kierunku poprawy działań przedsiębiorstw w na rzecz bioróżnorodności, duże i ponadnarodowe przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe będą zobowiązane do regularnego monitorowania, oceny i ujawniania ryzyka, zależności i wpływu na bioróżnorodność, a także do przekazywania informacji konsumentom w celu promowania zrównoważonej konsumpcji.

 

Po zakończeniu negocjacji, nadszedł czas wdrażania nowych ram

Europejski Zielony Ład stawia Europę na czele tej globalnej transformacji gospodarczej. Propozycje UE, takie jak niedawno przyjęta ustawa o łańcuchach dostaw wolnych od wylesiania oraz kontynuowane prace nad eliminacją zanieczyszczeń, będą motorem działań dla porozumienia z Kunming i Montrealu. Kraje, w tym Polska, pracują nad aktualizacją swoich strategii i planów działania, aby odwrócić straty różnorodności biologicznej do 2030 roku.

Przed kolejną COP w 2024 r., każdy kraj musi przygotować zaktualizowane Krajowe Strategie i Plany Działań na rzecz Bioróżnorodności, a także Krajowe Strategie Finansowania Bioróżnorodności. Podczas kolejnych COP zostanie rozważone, czy skumulowany wpływ działań krajowych jest wystarczający do osiągnięcia globalnych celów i zadań na rok 2030 i 2050. Równolegle do działań programów politycznych, kraje i wielostronne instytucje finansowe będą teraz pracować nad szybkim uruchomieniem finansowania. 


Źródło: Komisja Europejska