|

Dołącz do grupy tematycznej ENRD!

Zdjęcie przedstawia drzewo rosnące na środku pola, na obszarze użytku rolnego.

Obszary rolnicze mają do odegrania znaczącą rolę w zachowaniu oraz przywracaniu bioróżnorodności w całej Europie. Aby sprostać temu wyzwaniu, powstała m.in. strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, określająca, że dla zapewnienia większej przestrzeni dla natury, do 2030 roku, co najmniej 10% użytków rolnych należy przekształcić w elementy krajobrazu o wysokiej różnorodności, w tym na przykład pasy buforowe, odłogi rotacyjne lub nierotacyjne, żywopłoty, ściany tarasów i stawy.

Dla zgromadzenia przedstawicieli i ekspertów państw członkowskich oraz zainteresowanych stron, którym zależy na promowaniu większej różnorodności na naszych obszarach rolniczych, powstaje Grupa Tematyczna ds. Elementów Krajobrazu i Bioróżnorodności, skupiająca się na:

  • zbadaniu sposobów ochrony, utrzymania, tworzenia i przywracania określonych elementów krajobrazu przy użyciu interwencji WPR w różnych państwach członkowskich;
  • określeniu sposobów na zachęcenie rolników do postrzegania określonych elementów krajobrazu jako wartości dodanej w prowadzonych przez nich działalnościach oraz pokonaniu barier blokujących ten proces;
  • dzieleniu się doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób państwa członkowskie wspierały zachowanie i tworzenie elementów krajobrazu w przeszłości oraz w jaki sposób, połączenie lepszych danych z ukierunkowanym wsparciem, może w efekcie zmniejszyć fragmentację siedlisk i zwiększyć różnorodność biologiczną.

Grupa będzie składać się z małego, ale sprofesjonalizowanego zespołu poinformowanych i zaangażowanych interesariuszy z całej Europy (łącznie około 40), którzy zobowiążą się do udziału w dwóch spotkaniach i związanych z nimi działań pomiędzy spotkaniami. 

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczenia ustnego.  W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, uczestnicy zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów: 

Niezbędne:

  • Zaangażowanie jednostki (nie organizacji) do udziału w obu spotkaniach Grupy (13 października 2022 i 15 grudnia 2022). Oba spotkania odbędą się w formie zdalnej.
  • Doświadczenie praktyczne, doświadczenie polityczne lub wiedza w zakresie utrzymania i tworzenia elementów krajobrazu oraz wypływających z tego korzyści dla różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.
  • Zdolność i chęć wzięcia udziału w dyskusjach na temat poprawy wykorzystania elementów krajobrazu na poziomie gospodarstw oraz skoordynowanych podejść służących uniknięciu fragmentacji siedlisk.

Pożądane:

  • Zobowiązanie do angażowania się w dyskusje i komunikowania wyników GT z innymi interesariuszami.

Aby dołączyć do Grupy Tematycznej lub uczestniczyć w jej spotkaniach, należy wysłać swoje zgłoszenie przez link podany przez organizatorów,  najpóźniej do 6 września 2022 roku.

Przy wyborze członków Grupy Tematycznej, spośród zgłoszonych przypadków zainteresowania, Punkt Kontaktowy ENRD weźmie również pod uwagę (w możliwym zakresie) potrzebę zapewnienia równowagi między uczestnikami z państw członkowskich UE, sektorów i tematów. Wnioskodawcy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa do 13 września 2022 r. 

Jakiekolwiek pytania, prosimy kierować na adres: bioróżnorodność@enrd.eu


Uwaga: ta Grupa Tematyczna ENRD będzie odbywała się w ramach sieci EU WPR, która będzie uruchomiona na początku października. Dalsze informacje zostaną podane w wiadomości potwierdzającej.