|

Dołącz do LEADER-a!

Zdjęcie przedstawia kontynent europejski nocą, z lotu ptaka.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powołuje nową Grupę Tematyczną do spraw podejścia LEADER (Thematic group “Making the seven LEADER principles work in practice for all LAGs under the CAP Strategic Plans”).

Grupa Tematyczna (GT) ma na celu przyczynić się do pełnej realizacji siedmiu zasad LEADER przez wszystkie lokalne grupy działania (LGD) w ramach planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej oraz w krajowych przepisach wykonawczych.

Siedem zasad LEADER obejmuje:

  • partnerstwo publiczno-prywatne,
  • podejście obszarowe,
  • zintegrowaną strategię rozwoju lokalnego,
  • zarządzanie oddolne,
  • współpracę,
  • tworzenie sieci kontaktów i innowacje w kontekście lokalnym.

Zadaniem GT będzie zidentyfikowanie oraz promocja lepszego zrozumienia różnych sposobów zapewniających wdrożenie zasad LEADER w rozwoju lokalnym (metod, narzędzi, przepisów, wytycznych itp. opracowanych przez instytucje zarządzające w państwach członkowskich i LGD). Dlatego też GT przyjrzy się lokalnym grupom działania w całej UE, prezentującym różny potencjał. Pomysły i zalecenia GT będą mogły być wykorzystane przez władze państw członkowskich i LGD do opracowania odpowiednich przepisów, kryteriów, wytycznych, szkoleń i działań wspierających sieciowanie.

GT będzie składać się z małego różnorodnego zespołu interesariuszy inicjatywy LEADER z różnych części Europy, którzy zobowiążą się do udziału w dwóch spotkaniach i związanych z nimi działaniami pomiędzy spotkaniami.
Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

W szczególności, do prac w GT organizator zachęca młodych profesjonalistów/interesariuszy inicjatywy LEADER zaangażowanych we wdrażanie LEADER/RLKS. Poza tym, przedstawicieli krajowych stowarzyszeń LEADER, instytutów badawczych i innych odpowiednich organizacji krajowych działających w obszarze LEADER/RLKS.

Zainteresowanych prosimy o wyrażenie swojej intencji poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj, najpóźniej do 9 lutego 2022 roku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria obowiązkowe:

  • Doświadczenie i/lub wiedza na temat praktycznego wdrażania podejścia LEADER;
  • Zdolność i chęć wniesienia wkładu w prace GT;
  • Zobowiązanie do udziału w dwóch spotkaniach  GT (pierwsze spotkanie odbędzie się 10 marca 2022 r., drugie spotkanie GT przewidziane jest na przełomie maja/czerwca 2022 r.).

Kryteria pożądane:

  • Zaangażowanie w dialog i komunikowanie wyników innym interesariuszom.

Przy wyborze członków Grupy Tematycznej, Punkt Kontaktowy ENRD będzie brał pod uwagę, w miarę możliwości również potrzebę zapewnienia równowagi między uczestnikami z państw członkowskich UE, sektorów i organizacji.

Wybrani uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału najpóźniej do 15 lutego 2022 roku.

Prosimy o powiadomienie nas na adres poczty elektronicznej ksow@cdr.gov.pl o zgłoszeniu swojej kandydatury.

W przypadku pytań, można skontaktować się z organizatorem pod adresem leader-clld@enrd.eu