|

Dołącz do #RuralPact!

Zdjęcie przedstawia zielony krajobraz wiejski.

W dniach 15-16 czerwca 2022 roku odbędzie się konferencja „Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich”. Wtedy właśnie w Brukseli spotka się około 450 osób starających się znaleźć odpowiedzi na zajmujące ich pytanie — co zrobić, aby uczynić ten pakt filarem długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii Europejskiej?

Konferencja jest organizowana przez Komisję we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Parlamentem Europejskim, Prezydencją Rady Europejskiej i Europejskim Parlamentem Wiejskim

Wydarzenie obejmie posiedzenia plenarne wysokiego szczebla, podczas których przywódcy polityczni działający na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, przedstawią swoje propozycje i pokażą, w jaki sposób każdy z tych poziomów zarządzania, może działać na rzecz obszarów wiejskich. Podczas konferencji odbędzie się również około piętnastu sesji oddolnych, podczas których wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do wyrażenia swoich poglądów na temat zarządzania Paktem dla Obszarów Wiejskich — będzie to okazja do wymiany doświadczeń i zaproponowania konkretnych działań, które mogą podjąć, aby przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów wizji.

Sesje plenarne będą transmitowane w Internecie.

Konferencja:

  • Zaangażuje władze na wszystkich poziomach i działaczy obszarów wiejskich do wspierania celów wizji i debat nad sposobem jej urzeczywistnienia. Zwróci uwagę na kluczową rolę, jaką obszary wiejskie mogą odegrać w przyszłości Europy.
  • Zaangażuje uczestników w realizację wizji poprzez panele dyskusyjne, podczas których wskażą oni sposób w jaki mogą przyczynić się do osiągnięcia jej celów. Ponieważ Komisja Europejska już przedstawiła i zobowiązała się do realizacji Planu Działania, działania proponowane przez uczestników zostaną zebrane i zaprezentowane podczas sesji zamykającej konferencję i będą stanowić podstawę programu pracy Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich.
  • Poprzez zaangażowanie gości politycznych wysokiego szczebla z instytucji europejskich i państw członkowskich we wdrażanie pierwszej kompleksowej ogólnounijnej strategii dotyczącej obszarów wiejskich, zwiększy widoczność obszarów wiejskich.

Jak możesz wnieść swój wkład?

W ramach przygotowań do konferencji zachęcamy do:

  • Podnoszenia świadomości na temat potencjału obszarów wiejskich i ich strategicznego znaczenia dla przyszłości Europy w swoim kraju, swojej lokalnej społeczności lub organizacji.
  • Organizowania lub uczestniczenia w dyskusjach na temat konkretnych działań, które możesz promować lub nowych działań, które możesz podjąć, aby przyczynić się do realizacji wspólnych celów długoterminowej wizji obszarów wiejskich od teraz do 2040 roku. Te działania mogą być rzeczami, które już robisz, lub tymi, które chciałbyś usprawnić i które mogłyby inspirować innych.

Komisja chce również dowiedzieć się o nowych i nadchodzących inspirujących inicjatywach. Chce usłyszeć o tobie, twoich doświadczeniach i dyskusjach odbywających się w całej wiejskiej UE: możesz je promować w mediach społecznościowych za pomocą #RuralPact. Pomoże to śledzić Twoje działania i dalej je rozpowszechniać.

Rejestracja jest dostępna tutaj.

Program konferencji dostępny jest poniżej.


Źródło: Komisja Europejska

PLIKI DO POBRANIA