|

Forma podąża za funkcją

Powyższy tytuł stanowi jedną z kluczowych maksym twórców powszechnie znanej uczelni artystyczno-rzemieślniczej Bauhaus, która w misji łączenia sztuki, rzemiosła i technologii, dała początek ewolucji nowatorskim myślom oraz rozwiązaniom do dzisiaj wywierającym wpływ na nasze życie. Na tle tego, malowany jest dzisiaj nowy obraz, będący odpowiedzią na wyzwania przed którymi stajemy wspólnie jako unia. W drodze do miejsca w którym nasze społeczeństwa pragną się znaleźć w najbliższych 10leciach, kierunek wytyczać będzie jedna z inicjatyw opracowanych przez UE — nowy europejski Bauhaus, o którym kilka kluczowych informacji zawarliśmy poniżej.

Czym jest nowy europejski Bauhaus?

Łącząc naukę i innowacje ze sztuką i kulturą oraz przyjmując całościowe podejście, nowy europejski Bauhaus stworzy rozwiązania, które będą nie tylko zrównoważone i innowacyjne, ale również dostępne i przystępne cenowo, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich

— komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

  • Stanowi most łączący światy nauki, technologii, sztuki i kultury.
  • Zajmuje się wykorzystywaniem ekologicznych i cyfrowych wyzwań przekształcając rzeczywistość w stronę poprawy jakości naszego życia.
  • Jest zaproszeniem do wspólnego rozwiązywania złożonych problemów społecznych poprzez wspólny rozwój nowych idei wraz z ekspertami i/lub interesariuszami (takimi jak klienci, dostawcy itp.).

Łącząc różne środowiska, na przecięciu wielu dyscyplin i w oparciu o uczestnictwo wielopoziomowe, Nowy Europejski Bauhaus inspiruje ruch ułatwiający i ukierunkowujący transformację naszych społeczeństw zgodnie z trzema nierozłącznymi wartościami:

  • zrównoważony rozwój — od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń i bioróżnorodność;
  • estetyka — poza funkcjonalnością, jakość doznania i styl;
  • włączenie społeczne — od sprzyjania różnorodności, po zapewnienie dostępności i przystępności.
     

Jak dołączyć do tworzenia inicjatywy?

Nowy europejski Bauhaus to coraz większy ruch łączący ludzi w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, sztuka, nauka i architektura, którego celem jest dzielenie się innowacyjnymi pomysłami i realizacja estetycznych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu projektów mających na celu poprawę życia codziennego.Laboratorium nowego europejskiego Bauhausu umożliwi powiększenie sieci tych kontaktów. Przyczyni się to do stworzenia podstaw dla realnych zmian. — Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

Na początku kwietnia, Komisja uruchomiła laboratorium nowego europejskiego Bauhausu — ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie sprawienie, aby dzięki konkretnym i namacalnym projektom idea ta stała się rzeczywistością.

Uruchomienie laboratorium nowego europejskiego Bauhausu rozpoczyna zaproszenie do sympatyków o bardziej bezpośrednie zaangażowanie w tę inicjatywę przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, takich jak regiony, wsie i miasta. Zaproszenie jest otwarte od początku kwietnia dla podmiotów, które zobowiązują się do przestrzegania wartości nowego europejskiego Bauhausu. Dzięki takiej społeczności laboratorium będzie działać w charakterze inkubatora służącego łączeniu ludzi i uczeniu się od siebie nawzajem.
 

Nowy Bauhaus dla obszarów wiejskich?

Polityka spójności jest idealnie przygotowana do wspierania gmin w małych miastach i miasteczkach liczących do 100 000 mieszkańców w opracowywaniu lokalnych projektów w zakresie nowego europejskiego Bauhausu we współpracy z ich społecznościami. Dzięki temu pierwszemu specjalnemu zaproszeniu do składania wniosków w zakresie nowego europejskiego Bauhausu w ramach polityki spójności oferujemy zdolności techniczne potrzebne do realizacji wielodyscyplinarnych projektów o wysokiej wartości, zapewniających zrównoważoność, estetykę i włączanie społeczności lokalnej, i mamy nadzieję, że zainspiruje ono wiele innych takich projektów w przyszłości. — Komisarz do spraw spójności i reform, Elisa Ferreira.

Trzydziestego marca, Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków służących realizacji idei nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw w zakresie nowego europejskiego Bauhausu zapewnia pomoc techniczną małym i średnim gminom, które nie dysponują potencjałem ani bogatą wiedzą fachową niezbędną do urzeczywistnienia koncepcji ich projektów w zakresie opisywanej inicjatywy. Dwadzieścia wybranych w ramach zaproszenia koncepcji projektów ukierunkowanych są na konkretne miejsce, skorzysta z dostosowanego do potrzeb wsparcia udzielanego w terenie przez grupę interdyscyplinarnych ekspertów, aby ukształtować te koncepcje zgodnie z założeniami idei i celami Zielonego Ładu. Wsparcie w ramach polityki spójności ma zatem przyczynić się do wprowadzenia ukierunkowanego na konkretne miejsca podejścia do inicjatyw w zakresie nowego europejskiego Bauhausu na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz do zaangażowania władz publicznych w państwach członkowskich w uruchamianie większej liczby projektów w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Wiedza i wnioski wyciągnięte w trakcie tego procesu zostaną uwzględnione w zestawie narzędzi przeznaczonych dla innych gmin, a także ogółu społeczeństwa, zainteresowanych opracowaniem nowych lub powielaniem istniejących projektów w zakresie nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje pomoc techniczną dla gmin. Może to przybrać formę dostosowanej do potrzeb metodologicznej, technicznej, regulacyjnej, finansowej i społeczno-ekonomicznej wiedzy specjalistycznej zapewnianej przez zespół ekspertów w terenie, która będzie wspierać dalsze rozwijanie koncepcji projektów przez gminy, a także zestawu narzędzi dla przyszłych właścicieli projektów. Termin zgłaszania wniosków upływa dnia 23 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.Linki i źródła: