|

IX posiedzenie grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Digital icons for management and monitoring agriculture

W dniu 9 grudnia 2022 roku, w formule online, odbyło się dziewiąte posiedzenie GTI, działającej przy grupie roboczej do spraw KSOW.

Posiedzenie otworzył i przewodniczył pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, przewodniczący grupy tematycznej. Następnie głos zabrali pan Bartosz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Ireneusz Drozdowski dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, pan Paweł Krzeczunowicz, dyrektor CDR w Brwinowie, oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w roku 2022. Zaprezentował między innymi działania ukierunkowane na sieciowanie na poziomie europejskim, omówił współpracę z lokalnymi grupami działania a także zagadnienia dotyczące aktywizacji partnerów oraz operacji własnych jednostek wsparcia sieci.

prezentacja nr 1 — Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Funkcjonowanie w roku 2022

Następnie pani Daria Mularczyk-Mędza, p.o. kierowniczki Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. Obsługi SIR, oddział CDR w Warszawie, przedstawiła bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), w tym przykłady realizacji wybranych operacji własnych SIR upowszechniających dobre praktyki.

prezentacja nr 2 — Operacje własne w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR i funkcjonowanie SIR w roku 2022

W dalszej części spotkania pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w MRiRW, przedstawił informację na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, strukturę sieci oraz budżet pomocy technicznej, w tym na KSOW+.

prezentacja nr 3 — Założenia dotyczące wdrażania KSOW+ w PS WPR 2023-2027

Następnie pani Bożena Podlaska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy, omówiła możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów, jakie dają programy badawcze Unii Europejskiej, Horyzont Europa.

prezentacja nr 4 — Możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów, jakie dają programy badawcze Unii Europejskiej, Horyzont Europa

W dalszej części spotkania pan  Krzysztof Janiak, zastępca dyrektora CDR w Brwinowie, przedstawił informację dotyczącą europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz zorientowanego na praktykę i przyszłościowego rolnictwa i leśnictwa, a także omówił aktualny stan wdrażania działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

prezentacja nr 5 — Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz zorientowanego na praktykę i przyszłościowego rolnictwa i leśnictwa

Pan dyrektor Janiak podkreślił znaczący wzrost zainteresowania tym działaniem oraz poinformował o wsparciu w ramach interwencji Współpraca w Planie Strategicznym WPR 2023-2027. 

prezentacja nr 6 — Działanie „Współpraca" w ramach PROW 2014-2020

Posiedzenie grupy podsumował i zamknął przewodniczący grupy, pan Henryk Skórnicki.


Protokół posiedzenia dostępny jest poniżej.

PLIKI DO POBRANIA