|

Nadchodzi czas unijnej wsi (aktualizacja)

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj długoterminową wizję obszarów wiejskich UE, określając wyzwania i obawy przed którymi stoją, a także podkreślając niektóre z najbardziej obiecujących możliwości, jakie są dostępne dla tych regionów.

W oparciu o działania prognostyczne podjęte w grupie tematycznej ENRD i szerokie konsultacje z obywatelami oraz innymi podmiotami z obszarów wiejskich, ustalona wizja proponuje „RURAL PACT” i „RURAL ACTION PLAN”, których celem są silne, połączone ze sobą, odporne i dobrze prosperujące obszary wiejskie Europy. Plan działania na rzecz obszarów wiejskich UE określa szereg inicjatyw przewodnich wokół tych czterech obszarów działań:

  • Silne: skupienie się na wzmocnieniu pozycji społeczności wiejskich, poprawie dostępu do usług i ułatwianie innowacji społecznych;
  • Połączone ze sobą: poprawa łączności zarówno pod względem transportu, jak i dostępu cyfrowego;
  • Odporne: ochrona zasobów naturalnych i ekologizacja działalności rolniczej w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym przy jednoczesnym zapewnieniu odporności społecznej, poprzez oferowanie dostępu do kursów szkoleniowych i różnorodnych możliwości wysokiej jakości pracy;
  • Dobrze prosperujące: dywersyfikacja działalności gospodarczej i poprawa wartości dodanej rolnictwa, działalności rolno-spożywczej oraz agroturystyki.

Ponadto, wprowadzony zostanie „rural proofing”, dzięki któremu główne polityki Unii Europejskiej będą analizowane z perspektywy obszarów wiejskich. W ramach Komisji, zostanie również utworzone obserwatorium (rural observatory) w celu dalszej poprawy gromadzenia i analizy danych dotyczących obszarów wiejskich oraz informowania o tworzeniu polityki.

Komisarz do spraw spójności i reform, Elisa Ferreira: „Chociaż wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami, nasze terytoria dysponują różnymi środkami, mocnymi stronami i zdolnościami do radzenia sobie z nimi. Nasza polityka musi być wrażliwa na różnorodność cech naszych regionów. Demokratyczną i spójną Unię, której chcemy, należy budować bliżej naszych obywateli i terytoriów, angażując różne poziomy zarządzania. Długoterminowa wizja obszarów wiejskich wymaga rozwiązań zaprojektowanych z myślą o ich specyficznych potrzebach i zasobach, przy zaangażowaniu władz regionalnych i lokalnych oraz społeczności lokalnych. Obszary wiejskie muszą być w stanie świadczyć podstawowe usługi dla swojej ludności i wykorzystywać swoje mocne strony, aby stać się ostoją rozwoju gospodarczego. Wszystkie te cele leżą u podstaw nowej polityki spójności na lata 2021-2027”.

Aby skutecznie reagować na megatrendy i wyzwania związane z globalizacją, urbanizacją, starzeniem się społeczeństwa oraz czerpać korzyści z transformacji ekologicznej i cyfrowej, potrzebne są polityki i działania uwzględniające różnorodność terytoriów Unii Europejskiej — zarówno ich specyficzne potrzeby, jak i względne mocne strony. Ogłoszenie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich stanowi pierwszy krok w kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich do 2040 r.

Po więcej informacji odsyłamy do notki prasowej Komisji Europejskiej z 30 czerwca 2021r. (tekst w języku angielskim).


(13.07.2021 — aktualizacja)

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, który jest już dostępny w języku polskim. Dokumenty są do pobrania na naszej stronie, w plikach znajdującym się poniżej.

PLIKI DO POBRANIA