|

Wzmacnianie demokracji przez Uniwersytety Ludowe: pierwszy międzynarodowy raport OSUL już dostępny!

Uniwersytety ludowe i podobne placówki edukacyjne w Europie odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu aktywności obywatelskiej swoich społeczeństw. Dowodzi tego projekt ERASMUS+ o nazwie "PROMOCITI", który ma na celu zbadanie i rozwijanie sposobów, w jakie te instytucje mogą stać się źródłem rozwoju demokracji i służyć jako punkty skupiające uwagę na aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

W ramach tego projektu, Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów ludowych opublikowała niedawno pierwszy międzynarodowy raport na temat aktywnego obywatelstwa i edukacji dorosłych. Raport opiera się na wynikach 25 wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami uniwersytetów ludowych i podobnych im instytucji edukacyjnych z pięciu krajów europejskich, przedstawiając dziesięć skutecznych sposobów na wzmacnianie aktywnego obywatelstwa.

W ramach projektu biorą udział uniwersytety ludowe z Austrii i Szwecji oraz stowarzyszenia uniwersytetów ludowych i edukacji dorosłych w Hiszpanii, Polsce, Austrii i Niemczech.

Badanie skupia się na zrozumieniu różnych podejść szkół wobec aktywnego obywatelstwa oraz na roli, jaką odgrywają one w jego rozwijaniu. Projekt stara się zidentyfikować udane strategie, podejścia i metody, które szkoły wykorzystują w swojej pracy, a także trudności i wyzwania, z jakimi szkoły się borykają w zakresie pracy na rzecz aktywności obywatelskiej.

"Promociti" jest ważnym krokiem w kierunku rozwijania demokracji i aktywności obywatelskiej w Europie. Dzięki identyfikacji skutecznych metody działania, które mogą być wykorzystane przez inne instytucje edukacyjne, w przyszłości może przyczynić się do wzmocnienia roli uniwersytetów ludowych i podobnych placówek edukacyjnych w kształtowaniu postaw obywatelskich oraz promocji działań na rzecz dobra wspólnego.

Jak pokazują wyniki raportu, uniwersytety ludowe i podobne placówki, odgrywają kluczową rolę w promowaniu aktywnego obywatelstwa i demokracji. Te instytucje nie są tylko miejscami, które gwarantują ludziom zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności; są także platformami zaangażowania społecznego, krytycznego myślenia i dialogu. Wykorzystując dziesięć zidentyfikowanych w raporcie strategii, uniwersytety ludowe mogą nadal rozwijać swoją pracę na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa i przyczyniać się do rozwoju demokracji w Europie.