|

Pierwsze spotkanie Podgrupy LEADER i rozwoju terytorialnego

Dnia 24 kwietnia 2023 roku miało miejsce inauguracyjne spotkanie Podgrupy LEADER i Rozwoju Terytorialnego. Została ona powołana do życia w ramach Europejskiej Sieci WPR, aby prowadzić specjalistyczne prace tematyczne zgodne z celami i zadaniami europejskiej sieci WPR. Czynności te są szczególnie związane z art. 126 paragraf 4 ust. d) rozporządzenia (UE) 2021/21151: zbieranie informacji, ułatwianie ich dystrybucji oraz tworzenie sieci finansowanych struktur i projektów, na przykład lokalnych grup działania, zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) 2021/1060.

Spotkaniu przewodziła Antonia Gámez Moreno z działu Obszarów Wiejskich i Sieci Komisji Europejskiej (AGRI.D.1), która otworzyła spotkanie i powitała nowych członków grupy. Polskę na forum podgrupy reprezentowali: Beata Rodak z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radosław Ratajczak, przedstawiciel Lokalnych Grup Działania w Polsce, oraz Karolina Cygan z Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podczas inauguracyjnego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem wdrażania interwencji LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Przedstawiono im szczegółowe dane dotyczące dofinansowania działań LEADER w PROW 2014 oraz realizacji programu LEADER w podziale na poddziałania PROW 2014-2022, a także zapoznano ich z wszystkimi obszarami interwencji LEADER.

Następnie przedstawiono informacje na temat inicjatywy LEADER w ramach Planów Strategicznych WPR, w tym kluczowe dane związane z alokacją środków przeznaczonych na interwencje LEADER w planach WPR na lata 2023-2027 oraz środki przeznaczone na tworzenie lokalnych strategii rozwoju. Ważnym elementem spotkania był temat partnerstwa kobiet i młodzieży w organach decyzyjnych Lokalnych Grup Działania (LGD), który stał się punktem wyjścia do dyskusji na temat włączania kobiet i młodzieży do rad LGD.

Podczas spotkania przedstawiono również strukturę i wyjaśniono rolę podgrupy, omówiono najnowsze informacje na temat sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego inicjatywy LEADER, a także podano aktualne informacje o działaniach sieci WPR UE związanych z wdrażaniem inicjatywy LEADER. Uczestnicy zapoznali się także z działaniami związanymi z tworzeniem sieci kontaktów w zakresie inicjatywy LEADER w państwach członkowskich.

Spotkanie zakończyło się warsztatami, które miały na celu odpowiedzieć na pytanie, jak uczynić inicjatywę LEADER bardziej inteligentną, prostszą i młodszą. Podczas warsztatów uczestnicy opracowali wspólne wnioski, które dotyczyły następujących obszarów:

• Inteligentniejszy LEADER: działania LGD powinny opierać się o istniejące innowacje, takie jak Smart Village, wykorzystywać różnorodność podmiotów w LGD, grupy powinny dzielić się przykładami metodologicznymi oraz promować współpracę ponadnarodową.

• Prostszy LEADER: wymiana doświadczeń w ramach łańcucha wartości LEADER, takich jak regularne spotkania, oraz znalezienie wspólnego języka między władzami a LGD.

• Młodszy LEADER: identyfikacja potrzeb młodych ludzi poprzez dialog, zaangażowanie młodzieży w proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach pracy LGD, komunikacja przyjazna młodzieży oraz uznawanie młodych ludzi za teraźniejszość i przyszłość.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, wraz z prezentacjami, są dostępne tutaj.