|

Polecamy lekturę Przeglądu Obszarów Wiejskich EU

Najnowszy numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęcony został działaniom na rzecz klimatu na obszarach wiejskich. W poszczególnych jego rozdziałach zestawiono powiązania między różnymi formami działań w dziedzinie klimatu a najważniejszymi środkami wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w synergii z innymi europejskimi programami i funduszami.

Autorzy artykułów pochodzą z różnych części Europy i na przykładach omawiają działania w ich krajach, co dodatkowo pogłębia trwającą dyskusję na temat kluczowej roli, jaką programy rozwoju obszarów wiejskich odgrywają w promowaniu działań na rzecz klimatu.

Pierwszy rozdział wprowadza czytelników w tematykę oraz podsuwa odpowiedź na kluczowe pytanie - dlaczego sektory takie jak rolnictwo, leśnictwo, żywność i łańcuchy wartości oparte na biotechnologii - oraz rozwój obszarów wiejskich mają ogromne znaczenie dla działań w dziedzinie klimatu?

W kolejnym artykule przeczytasz o tym, w jaki sposób działania i środki, mające na celu zwiększenie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zrównoważenie rolnictwa i leśnictwa, mogą uczynić te sektory bardziej konkurencyjnymi, odpornymi i przyjaznymi środowisku, pomagając zarządzać ryzykiem, związanym ze zmianami klimatu i tworzyć nowe możliwości dla obszarów wiejskich.

Dzięki lekturze dowiesz się również, jak społeczności wiejskie w Europie zaczynają reagować na wyzwania związane ze zmianą klimatu i wykorzystywać możliwości, jakie dają działania na rzecz klimatu. Jakie tezy pojawiają się w kolejnych artykułach? Autorzy podkreślają, że instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich, takie jak LEADER i podejście Smart Village, mogą wspierać inicjatywy w zakresie transformacji energetycznej kierowane przez obywateli. Monitorowanie, systemy certyfikacji, skuteczna i przejrzysta komunikacja są kluczem do budowania zaufania do wiejskich łańcuchów wartości biogospodarki. Bez zaufania na rynku nie podejmie się działań przyjaznych dla klimatu. W publikacji przedstawiono opinie różnych ekspertów i interesariuszy na temat zachęcania zainteresowanych stron z obszarów wiejskich do wybierania projektów przyjaznych dla klimatu.

Jeden z rozdziałów prezentuje w jaki sposób obecna WPR promuje działania klimatyczne w rolnictwie i jaką mają przyszłość plany strategiczne WPR?

Na zakończenie omówiono sposoby ewoluowania WPR, aby zapewnić realizację celów środowiskowych, koncentrując się na zagadnieniach wody, energii odnawialnej, biogospodarki, różnorodności biologicznej i efektywnym gospodarowaniu zasobami. Pokazano, jak różne instrumenty polityczne działają w praktyce i jak mogą współpracować - w tym w ramach przyszłych planów strategicznych WPR - w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Jednym z przytaczanych w niniejszym wydaniu Przeglądu przykładów jest projekt z Polski, który został zgłoszony do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards 2020 promującym działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich i biogospodarkę.

Projekt zatytułowany „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza”, finansowany w ramach działania Pomoc techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, zachęca do przejścia na energię odnawialną w celu poprawy jakość powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie świadomości mieszkańców Wielkopolski.

W ramach projektu przeszkolono doradców rolniczych, przedstawicieli samorządów i Lokalnych Grup Działania oraz rolników z zakresu możliwości korzystania z energii odnawialnej w przedsiębiorstwach, inwestycjach komunalnych, budownictwie i transporcie na obszarach wiejskich. Wydany w ramach projektu „Poradnik OZE” to kompendium wiedzy o odnawialnych źródłach energii, przeznaczony dla uczestników szkoleń, uczniów szkół rolniczych i leśnych oraz mieszkańców wsi. Zawiera informacje na temat poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii energii odnawialnej i ich zastosowania w projektach prywatnych i biznesie prywatnym. Projekt został wpisany do bazy projektów na portalu ENRD.