|

#RIA2022 — poznaj polskie projekty walczące w międzynarodowym konkursie!

Już tylko do 4 października, można oddać swój głos na jeden z 23 angażujących młodzież projektów, wybranych w tegorocznej edycji konkursu Rural Inspiration Awards. Zachęcając do głosowania, przyjrzyjmy się dwóm pochodzącym z naszego kraju.


Objazdowy Warsztat Kreatywny

W ramach projektu powstała firma, która dociera do najmniejszych miejscowości powiatu płońskiego z ofertą innowacyjnych (dotychczas dostępnych tylko w miastach) zajęć dodatkowych dla młodzieży. Jej działalność opiera się na zajęciach, warsztatach, wykładach, spotkaniach rodzinnych i konkursach skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży (a także ich rodzin) pochodzących z małych miast i wsi powiatu płońskiego — obszarów bardzo często narażonych na wykluczenie społeczne, słabszy dostęp do dóbr kultury lub o ograniczonej ofercie edukacyjnej.

Motywem przewodnim inicjatywy, była chęć przeciwdziałania polaryzacji w poziomie jakości życia pomiędzy ośrodkami miejskimi a wiejskimi, oraz podjęcie próby stworzenia warunków zwiększających możliwości zatrudnienia na wsi.

Obszary wiejskie narażone są na odpływ najlepiej wykwalifikowanych jednostek społecznych (drenaż mózgów). Kształcenie dzieci na wsi wiąże się z kosztami lokalnymi, które w przypadku migracji do miast w poszukiwaniu pracy osoby już wykształconej, nie zwracają się w postaci rozwoju lokalnego.

Ze względów logistycznych lub ekonomicznych, osoby z małych miejscowości są często wykluczane z udziału w zajęciach animacyjnych w ośrodkach miejskich. Obszary wiejskie są często na uboczu, a wiele osób je zamieszkujących, cierpi z powodu pewnego rodzaju kompleksu niższości. Wpływa to na ich późniejsze wybory życiowe.

Głosuj tutaj!

Inicjatywa umożliwia wyrównywanie szans, wzmocnienie ich pewności siebie oraz umożliwienie dostępu do nabywania kluczowych umiejętności i kompetencji na rynku pracy osobom z obszarów peryferyjnych. Przyczyni się do rozwoju lokalnego i stworzenia atrakcyjnej alternatywy zapobiegającej odpływowi osobom z obszarów wiejskich wartościowym dla edukacji.

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej, pokazanie młodym ludziom nowych aktywnych wzorców zachowań, łączenie ludzi wokół projektów, przeciwdziałanie syndromowi „wyuczonej bezradności” i postawie, że „nic nie zadziała”, „nic wartego robienia”. Wierzymy, że w ten sposób lokalna ludność zacieśnia więzi, następuje większa integracja środowiska, a uczestnicy naszych spotkań – młodzi i starsi – będą w przyszłości chętnie angażować się w różne projekty.

W zakresie LSR-u, Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”, projekt ma na celu podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarach wiejskich poprzez rozwój wiedzy i kompetencji uczestników warsztatów. Ma rozwijać zdolności twórcze oraz stymulować kreatywne i krytyczne umiejętności rozwiązywania problemów społeczności wiejskiej.

Poza powyższymi zyskami płynącymi z projektu, dzięki niemu powstały też trzy miejsca pracy, 12 mobilnych stanowisk do nauki robotyki na dwóch poziomach zaawansowania – dla dzieci z klas 1-3 oraz dla młodzieży ze starszych lat oraz sześć stanowisk do komputerowych ćwiczeń mnemotechnicznych z seniorami. Ponadto, przeszkolono sześciu certyfikowanych trenerów z innowacyjnych metod edukacyjnych i stworzono warunki do prowadzenia ponad 2000 godzin zajęć warsztatowych rocznie.
 


Realizacja dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów

Projekt grupy operacyjnej Folwark Pomorski, łączy sześć rolniczych podmiotów, w tym wszystkich członków gospodarstwa rodzinnego w Jaworach oraz zaprzyjaźnionego rolnika z sąsiedniej gminy. Promuje przetwórstwo ekologiczne, ciągle nie dość popularne wśród rolników, nawet pomimo jego oczywistych zalet. Przetwarzanie surowców roślinnych lub zwierzęcych z gospodarstwa daje możliwość dostarczenia potencjalnego produktu bezpośrednio do konsumentów, z pominięciem pośredników — dzięki temu rolnik może uzyskać większy dochód z niewielkiego areału.


Przetwórstwo w biorącym udział w projekcie gospodarstwie ekologicznym w Jaworach, zainicjowała Anna i Jim Bartosiewicz (oboje poniżej 30 roku życia) po ukończeniu studiów na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia, Technologia i Analiza Żywności na Politechnice Gdańskiej . W przetwórstwie wykorzystują wiedzę z nich wyniesioną i kierują się zasadą przetwarzania surowca pochodzącego wyłącznie ze swojego gospodarstwa.

Głosuj tutaj!

Dzięki możliwości promocji i poszerzenia dystrybucji, realizacja projektu znacząco zwiększy sprzedaż produktów. Szacuje się, że liczba klientów wzrośnie o 100-500 osób, a ilość mięsa i warzyw do sprzedania wzrośnie o 100% ze względu na lepszy transport. Przewiduje się, że szczególnie wzrośnie sprzedaż ekologicznej wołowiny, ponieważ bydło rasy Limousine hodowane jest w gospodarstwie z dużym poszanowaniem dobrostanu zwierząt — rzecz coraz atrakcyjniejsza dla konsumentów. Jednocześnie, skrócenie łańcucha dostaw zminimalizuje ryzyko psucia się żywności i zmniejszy ślad węglowy lokalnie produkowanych i sprzedawanych produktów. 

W przypadku dużego zainteresowania konsumentów, współpraca sześciu gospodarstw należących do sieci jest w stanie zagwarantować większą różnorodność produktów oraz odpowiednią podaż przez cały rok. Każde z gospodarstw dzieli się dystrybucją produktów wśród swoich konsumentów, a wspólny zakup dóbr materialnych w ramach projektu wymaga współpracy każdego z zaangażowanych.