|

Rozwój wsi w Polsce - komu powierzymy przyszłość? Prace naukowe w konkursie IRWiR PAN i EFRWP

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN, Organizator) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP, Partner) zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Poprzez nagrodzenie prac magisterskich opisujących przemiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe na polskiej wsi konkurs promuje tematyki rozwoju obszarów wiejskich.

Do Konkursu należy zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022. W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:

1)      nagroda I stopnia - 3 000 zł brutto,

2)      nagroda II stopnia - 2 000 zł brutto,

3)      nagroda III stopnia - 1 000 zł brutto.

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych w terminie do 30 kwietnia 2023 roku w sposób określony w regulaminie Konkursu, dostępnym poniżej:


Regulamin konkursu    Formularz zgłoszeniowy

Poprzednia edycja

Wśród wygranych poprzedniej edycji znaleźli się:

  • 1 nagrodę (3 000 zł) zdobyła Jagoda Maria Wlazło za pracę pt. Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr Iwona Pielesiak;
  • 2 nagrodę (2 000 zł) zdobyła Monika Ziętek za pracę pt. Procesy suburbanizacji w gminie Dębica, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, kierunek: e-gospodarka przestrzenna, promotor: dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ;
  • 3 nagrodę (1 000 zł) zdobyła Paulina Krupińska za pracę pt. Opracowanie wytycznych do planów miejscowych dla gminy Radzanów ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi lokalizacji ferm drobiu, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Denis.

Dodatkowo, dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały:

  • Adrianna Wojciechowska za pracę pt. Differentiation of the situation of rural women on the labour market - cases of Poland and Spain (Zróżnicowanie sytuacji kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy - na przykładzie Polski i Hiszpanii), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, promotor: dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW;
  • Justyna Zarzeczna za pracę pt. Analiza możliwości aktywizacji rejonu Roztocza Zachodniego jako centrum turystyki kwalifikowanej, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr Józef Dobija.

Na trzecią edycję Konkursu nadesłano łącznie 18 prac magisterskich obronionych w latach 2019 i 2020 na 11 uczelniach w ramach 9 różnych kierunków studiów — w tej edycji przeważały prace z kierunku gospodarka przestrzenna.