|

Rural Inspiration Awards 2020 — poznaj bliżej finalistów!

Zapraszamy do zapoznania się z świeżo wydaną w języku polskim broszurą, wydaną przez Europejską sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Publikacja koncentruje się na przedstawieniu, opisaniu oraz promocji projektów zrealizowanych przez finalistów konkursu promującego dobre praktyki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich — Rural Inspiration Awards 2020. Konkurs ten, jak przeczytamy we wstępie do broszury, opierał się o następujące kryteria:

  • bezpośrednie korzyści, tj. potencjalne lub faktyczne pozytywne zmiany gospodarcze, środowiskowe/klimatyczne i społeczne wynikające z inicjatywy;
  • wartość w zakresie tworzenia sieci kontaktów, tj. współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami lub zapewnianie nowych możliwości tworzenia sieci kontaktów/współpracy w wyniku inicjatywy;
  • możliwość przenoszenia/powielania, tj. potencjalne lub faktyczne powielanie danej inicjatywy na innych europejskich obszarach, które borykają się z podobnymi problemami;
  • synergie z innymi obszarami polityki UE i narzędziami finansowania innymi niż EFRROW, wkład w urzeczywistnienie więcej niż jednego celu unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich lub innych celów polityki;
  • innowacyjność, tj. wykorzystanie nowej technologii, metodyki lub nowego podejścia, które opracowano od podstaw w ramach danej inicjatywy lub które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym ani lokalnym;
  • wartość jako źródło inspiracji – kryterium to opiera się na doświadczeniu ekspertów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Broszura podzielona jest na trzy główne rozdziały — „Biogospodarka”, „Łagodzenie zmiany klimatu” i „Przystosowanie się do zmiany klimatu”. W każdym z nich znajdziemy opis pięciu przykładów projektów-finalistów konkursu Rural Inspiration Awards 2020.

Publikacja dostępna jest w języku polskim na stronie ENRD.