|

Szkolenia z zakresu pisania LSR

„Szkolenia z zakresu pisania lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach interwencji LEADER” odbyły się w formula online w czterech terminach: 24, 25, 27, 28 października 2022 r.

W spotkaniach wzięło udział 541 osób, w tym przedstawiciele reprezentujący funkcjonujące obecnie LGD w Polsce oraz grupy nowopowstałe jak również pracownicy Urzędów Marszałkowskich wdrażających działanie LEADER. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który brali czynny udział w dyskusjach odpowiadając na pytania przedstawicieli grup.

Spotkania moderował dr Andrzej Hałasiewicz. Na wstępie każdego ze szkoleń moderator przywitał wszystkich uczestników szkoleń oraz przedstawił program a następnie przeszedł do prezentacji każdego z wykładowców.

Sześciogodzinne szkolenia obejmowały zagadnienia związane z metodologią pisania lokalnych strategii rozwoju zarówno tych jednofunduszowych jak również wielofunduszowych. Pani Elżbieta Filipowicz zaprezentowała temat związany z metodyką pracy z LSR zgodnie z zasadami podejścia LEADER w oparciu o podstawy prawne. Pan Leszek Leśniak odniósł się natomiast do sposobów opracowania lub aktualizacji treści rozdziałów pierwszego i drugiego LSR, w tym sposobów i źródeł pozyskania wiarygodnych informacji. Po przerwie pani Inga Kawałek zapoznała uczestników z opisem działań partycypacyjnych w procesie budowy LSR, opisem sposobów analizy potrzeb i potencjału oraz spójności, komplementarności i synergii w LSR. Następnie Pani Mirosława Mochocka przedstawiła zasady identyfikacji problemów ich przyczyn i następstw, a następnie opracowanie struktury celów, przedsięwzięć, wskaźników oraz planów działania i finansowego. Jako ostatnia występowała pani Małgorzata Blok, która skupiła się na kwestii opracowania procedur oraz opisie sposobu oceny i wyboru operacji, a także ustanawianiu kryteriów wyboru i zasad monitoringu i ewaluacji. Na zakończenie każdego ze spotkań moderator poprowadził dyskusje gdzie na pytania uczestników odpowiadali wykładowcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tematach dotyczących dokumentacji konkursowej na wybór LSR.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń zarówno w formie prezentacji udostępnionych poniżej jak i nagranych dwóch filmów ze spotkania dla grup jednofunduszowych oraz grup wielofunduszowych.

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach operacji własnej jednostki centralnej KSOW współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

PLIKI DO POBRANIA