|

Trwa spotkanie na temat #RuralPact. Zapraszamy do śledzenia debaty!

Zdjęcie przedstawia parę biegnącą po polu, trzymającą się za ręce wokół wiejskiego krajobrazu.

Dzisiaj i jutro, Bruksela jest świadkiem spotkania około 450 osób starających się znaleźć odpowiedzi na zajmujące ich pytanie — co zrobić, aby uczynić Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich filarem długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii Europejskiej?

Konferencja jest organizowana przez Komisję we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Parlamentem Europejskim, Prezydencją Rady Europejskiej i Europejskim Parlamentem Wiejskim.

Wydarzenie obejmuje posiedzenia plenarne wysokiego szczebla, podczas których przywódcy polityczni działający na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, przedstawiają swoje propozycje i pokazują sposób, w jaki każdy z tych poziomów zarządzania może działać na rzecz obszarów wiejskich. Podczas konferencji odbywa się również około piętnastu sesji oddolnych, podczas których wszyscy uczestnicy mogą wyrazić swoje poglądy na temat zarządzania Paktem dla Obszarów Wiejskich — będzie to okazja do wymiany doświadczeń i zaproponowania konkretnych działań, które mogą podjąć, aby przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów wizji.

Sesje plenarne są transmitowane w Internecie.

Konferencja:

  • Zaangażuje władze na wszystkich poziomach i działaczy obszarów wiejskich do wspierania celów wizji i debat nad sposobem jej urzeczywistnienia. Zwróci uwagę na kluczową rolę, jaką obszary wiejskie mogą odegrać w przyszłości Europy.
  • Zaangażuje uczestników w realizację wizji poprzez panele dyskusyjne, podczas których wskażą oni sposób w jaki mogą przyczynić się do osiągnięcia jej celów. Ponieważ Komisja Europejska już przedstawiła i zobowiązała się do realizacji Planu Działania, działania proponowane przez uczestników zostaną zebrane i zaprezentowane podczas sesji zamykającej konferencję i będą stanowić podstawę programu pracy Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich.
  • Poprzez zaangażowanie gości politycznych wysokiego szczebla z instytucji europejskich i państw członkowskich we wdrażanie pierwszej kompleksowej ogólnounijnej strategii dotyczącej obszarów wiejskich, zwiększy widoczność obszarów wiejskich.

Więcej szczegółów: strona KE.