|

VIII posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Zdjęcie przedstawia ręce kobiety pracującej w szklarni, pochylonej nad sadzonkami roślin

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się VIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy grupie roboczej do spraw KSOW.

Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, spotkanie grupy tematycznej zostało przeprowadzone w formule online.

Posiedzenie otworzyła pani Magdalena Maciejewska, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w MRiRW a następnie posiedzeniu przewodniczył pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Wystąpienia podczas posiedzenia koncentrowały się przede wszystkim na osiągnięciach w regionach i na szczeblu krajowym w sieciowaniu i promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Podkreślono także, że rozwiązanie zastosowane od roku 2015 w Polsce – tworząc w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) wyspecjalizowaną Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) i umieszczenie jej w systemie publicznego doradztwa rolniczego – uznawane jest na szczeblu unijnym jako wartościowe i skuteczne rozwiązanie.

Po przyjęciu porządku obrad, pan Paweł Krzeczunowicz, dyrektor Oddziału CDR w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Następnie pani Iwona Obojska-Chomiczewska,  kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR, Oddział CDR w Warszawie, przedstawiła bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) oraz przykłady dobrych praktyk. (pobierz prezentację) Reprezentanci Dolnośląskiego ODR, Mazowieckiego ODR oraz Lubuskiego ODR przedstawili przykłady realizowanych operacji SIR przez te jednostki. (pobierz prezentację DODR, MODR, LODR)

W dalszej części spotkania pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji w MRiRW omówił założenia dotyczące funkcjonowania sieci WPR w nowym okresie programowania w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027. (pobierz prezentację)

Następnie pani Bożena Podlaska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy omówiła możliwości finansowania projektów w 2022 roku w ramach programu Horyzont Europa Klaster 6 (pobierz prezentację). Pani Podlaska zaprosiła do udziału w wydarzeniu przedstawiającym kolejne możliwości finansowania ze strony programu Horyzont Europa. (link do wydarzenia: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he)

Pan Krzysztof Janiak, zastępca dyrektora CDR w Brwinowie przedstawił informacje dotyczące prac podgrupy ds. innowacji EIP AGRI oraz aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Pan Janiak podkreślił znaczący wzrost zainteresowania działaniem „Współpraca” i zwrócił uwagę na kolejne konkursy planowane na rok 2022. (pobierz prezentację)

Uczestnikom spotkania przypomniano, że sekretariat EIP-AGRI prowadzi obecnie rekrutację na badaczy i praktyków mający specjalistyczną wiedzę w trzech obszarach – i) zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych; ii) cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi; oraz iii) środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu. Nabór trwa do 11 stycznia 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronach SIR (link:  EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych!). Odnotowano pozytywne zjawisko coraz bardziej regularnego uczestnictwa polskich ekspertów w grupach fokusowych EIP-AGRI.

Posiedzenie grupy podsumował i zamknął przewodniczący grupy, pan Henryk Skórnicki.

Protokół nr 8 z VIII posiedzenia Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz