|

Współpracuj, ucz się i dziel się dobrymi praktykami w nowej Grupie Tematycznej Europejskiej Sieci WPR!

Unijna Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaprasza do udziału w pracach Grupy Tematycznej ds. Planów Strategicznych WPR: „w kierunku wdrożenia” (EU CAP Network Thematic Group on CAP Strategic Plans: Towards Implementation). Zadaniem grupy jest omówienie efektywnych sposobów na angażowanie interesariuszy tak, aby optymalnie wykorzystywać wsparcie z WPR w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.

Spotkania będą prowadzone jedynie w języku angielskim.

Skuteczna realizacja tych planów będzie wymagała partnerskiego podejścia z udziałem władz publicznych, partnerów gospodarczych i działaczy społecznych. Członkostwo w Grupie daje możliwość współpracy z innymi aktywnymi interesariuszami WPR, w tym krajowymi jednostkami wsparcia, instytucjami zarządzającymi oraz agencjami płatniczymi, a także nawiązania kontaktu z interesariuszami z różnych państw członkowskich. 

Grupa będzie składać się z małego, zróżnicowanego zespołu osób pochodzących z całej Europy (łącznie około 40 osób), którzy zobowiążą się do udziału w dwóch spotkaniach online i związanych z nimi działaniach pomiędzy spotkaniami.

Celem grupy jest określenie kluczowych tematów i wymiana pomysłów, zbadanie wczesnych modeli wdrażania oraz rozważenie wzajemnej wymiany i uczenia się pomiędzy państwami członkowskimi. Osoby zainteresowane przystąpieniem do TG powinny wyrazić swoje zainteresowanie do 16 lutego 2023 roku (TUTAJ). Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie ich doświadczenia i wiedzy na temat projektowania i wdrażania WPR, zdolności do angażowania się i tworzenia sieci kontaktów oraz reprezentowania zainteresowanych stron.

Dwa spotkania online grupy odbędą się 14 marca i 25 maja 2023 roku.

Aby uzyskać więcej informacji i wyrazić zainteresowanie, odwiedź stronę internetową EU CAP Network lub skontaktuj się z thematicgroup3@eucapnetwork.eu.