|

XI posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

1 października 2020 r. odbyło się XI  posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, spotkanie Grupy Roboczej ds. KSOW zostało przeprowadzone w formie online. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Rolników Pan Ryszard Kogut, w zastępstwie Pana Ryszarda Kamińskiego, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięli w nim przedstawiciele samorządów województw, administracji centralnej oraz partnerów sieci.

Zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pani Anna Radzikowska z CDR Oddział w Warszawie – przedstawiła krótki pogląd na pierwszą informację półroczną z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Pani Radzikowska poinformowała, że z uwagi na obowiązujący stan epidemii, który w znaczący sposób wpływa na zmiany w planowanych i realizowanych operacjach, informacja zawiera ograniczone dane, z których wynika, że 36 jednostek wsparcia sieci do 30 czerwca zrealizowało 16 operacji własnych na kwotę niewiele przekraczającą 400 tys. złotych. Rozpoczęto także realizację 60 operacji własnych i podpisano 133 umowy z partnerami. W analogicznym okresie poprzedniego planu operacyjnego zakończonych operacji tych było dwa razy więcej. Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała pierwszą informację półroczną z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Następnie Pani Anna Radzikowska przedstawiła krótką informację dotyczącą zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Opinie grup tematycznych dotyczące zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 przedstawili: Pani Izabela Komorowska Sekretarz Grupy Roboczej ds. KSOW w zastępstwie Przewodniczącego Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Pan Piotr Sadłocha, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER. Po wysłuchaniu opinii grup tematycznych Pan Ryszard Kogut zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji o operacjach własnych realizowanych przez Jednostkę Centralną KSOW w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, którą przekazał Pan Paweł Krzeczunowicz Dyrektor JC KSOW, CDR Oddział w Warszawie (pobierz prezentację).

Następnie Pan Paweł Krzeczunowicz przekazał informację na temat konsultacji publicznych prowadzanych obecnie przez Komisję Europejską dotyczących zagadnień: Rozwój obszarów wiejskich – długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich, termin konsultacji do 30 listopada 2020 r. oraz Rolnictwo ekologiczne – plan działania dot. rozwoju produkcji ekologicznej w UE (Europejski Zielony Ład), termin konsultacji do 23 października 2020 r. a także zachęcił do wzięcia udziału w konsultacjach. Więcej informacji o konsultacjach publicznych na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa zostało przedstawionych w prezentacji (pobierz prezentację).  

W dalszej części posiedzenia Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie przekazał informacje z międzynarodowego seminarium pt. Plany strategiczne WPR: kluczowa rola systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) w państwach członkowskich, zorganizowanej w dniach 16 - 18 września 2020 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) oraz Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI).  Pan Dyrektor Janiak zachęcił uczestników spotkania Grupy Roboczej ds. KSOW do zapoznania się z prezentacjami i wystąpieniami podczas seminarium.

Zgodnie z porządkiem obrad Pan Krzysztof Kwatera, członek Grupy Roboczej – przedstawiciel Komitetu Monitorującego PROW 2014–2020 przekazał informacje ze spotkania Podgrupy ENRD ds. podejścia LEADER, w którym brał udział. Spotkanie dotyczyło min. przedłużenia okresu wdrażania PROW 2014-2020 oraz nowej perspektywy na lata 2021-2027, w tym upowszechnienia strategii wielofunduszowych.

Następnie głos zabrał Pan Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który dołączył do spotkania. Pan Minister Kamiński, nawiązując do wypowiedzi Pana Kwatery, odniósł się do zmian we wdrażaniu podejścia LEADER (RLKS) po 2020 roku w Polsce.

Kolejna kwestia omówiona przez Pana Ministra Kamińskiego dotyczyła koncepcji promowania regionalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, w tym tworzenia grup aktywizacji na rzecz jakości (głównie producenci), mającej na celu rozwój gospodarczy danego regionu.

Pan Minister Kamiński nawiązując do wypowiedzi Pan Dyrektora Janiaka podkreślił, że system wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) ma ogromny potencjał w Polsce. Powiedział, że w najbliższych latach będziemy wdrażać rolnictwo precyzyjne 4.0, Zielony Ład i związaną z nim Strategię „Od polu do stołu” oraz Strategię na rzecz bioróżnorodności, które będą wyznaczały kierunki zmian w rolnictwie w kolejnych latach.

Pan Minister zwrócił uwagę na znaczenie współpracy nauki i praktyki, na przykład poprzez tworzenie grup operacyjnych EPI.  

W dalszej kolejności Pan Ryszard Kogut przedstawił propozycję tematów operacji do realizacji przez partnerów KSOW w ramach konkursu nr 5/2021 oraz planowane terminy: ogłoszenia konkursu, składania i oceny wniosków (pobierz prezentację ).

Ostatnim punktem jedenastego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW była Informacja nt. stanu prac nad Planem Strategicznym WPR oraz nt. okresu przejściowego, którą przedstawił Pan Paweł Ściański Zastępca Dyrektora, Departament Wspólnej Polityki Rolnej w MRiRW (pobierz prezentację).

Pan Ryszard Kogut przychylił się do prośby, aby dokonać przed końcem bieżącego roku jeszcze jednej aktualizacji Planu Operacyjnego. Zmiana ta zostanie zapewne dokonana trybem obiegowym.