|

Temat zmiana. O czym dyskutowano na kolejnym spotkaniu grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER?

Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie prowadzone są najważniejsze dyskusje na temat podejścia LEADER, jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat!? W Polsce to członkowie specjalnie utworzonej grupy wymieniają się wiedzą w tym zakresie, a także podejmują najważniejsze decyzje związane z podejściem LEADER

Kolejne, już siedemnaste, posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER odbyło się w formule wideokonferencji w ubiegłym tygodniu. Po kilku słowach wstępu przewodniczącego grupy pana Piotra Sadłochy, pani Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawiła zakres zmian w PROW 2014  –  2020 w działaniu LEADER, w tym bardzo szczegółowo omówiła zmiany w PROW 2014  –  2020 w działaniu M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w poddziałaniach: 19.1 Wsparcie przygotowawcze; 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Pani Orzechowska poświęciła także dużo uwagi kwestii wsparcia przygotowania oddolnych koncepcji rozwoju  w skali mikro (smart village – inteligentna wioska), w tym przedstawiła założenia koncepcji smart village, zasady dotyczące kryteriów wyboru, kwoty i stawki wsparcia. W kolejnej części swojej prezentacji odniosła się również do prowadzonego w ramach poddziałania 19.3 ciągłego naboru, który będzie kontynuowany do wyczerpania środków lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Następnie przybliżyła kwestię nowego brzmienia zapisów poddziałania 19.1.oraz warunki kwalifikowalności,  kwoty i stawki wsparcia. Na zakończenie wystąpienia uczestnicy zapoznali się z zmianami i autopoprawkami zgłoszonymi na Komitecie Monitorującym PROW.

Jakie będą zasady podziału dodatkowych środków? Na te pytanie szczegółowo odpowiedział pan Jakub Stępień (MRiRW) odnosząc się także do dodatkowej alokacji dla działania M.19 LEADER, w tym kwoty na przygotowanie strategii, dodatkowych środków przeznaczone na premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kamienia milowego, który zostanie dodany do umowy ramowej, co umożliwi obniżenie lokalnej strategii rozwoju, jeżeli do 30 czerwca 2023 r. nie zostanie osiągnięty poziom 90% zawartych umów w ramach 19.2. Zapoznał również uczestników posiedzenia z przykładami podziału środków, biorąc pod uwagę wielkość grupy (liczba mieszkańców), poziom wdrażania podziałania 19.2. Kończąc swoją prezentację pan Stępień przedstawił niezbędne informacje dotyczące ubiegania się o dodatkowe środki oraz szczegółowy harmonogram dotyczący dodatkowych środków.

Jakie zagadnienia poruszali jeszcze uczestnicy wideokonferencji? Pani Beata Rodak (MRiRW) omówiła najważniejsze założenia zmiany ustawy o RLKS, skupiając uwagę słuchaczy na celach i zakresie zmian oraz na nowej podstawie prawnej. Omówiła także zasady konkursu na wybór lokalnej strategii rozwoju, regulamin i ocenę wniosków o wybór tej strategii oraz zapis umowy ramowej, którą po dokonaniu wyboru strategii zarząd województwa zawrze z lokalnymi grupami działania.

W kolejnej części spotkania pan Paweł Krzeczunowicz z KSOW przedstawił zmiany planu operacyjnego w zakresie operacji własnych jednostek wsparcia sieci. Następnie członkowie grupy podjęli jednogłośnie uchwałę nr 20 w sprawie zaopiniowania projektu zmian dwuletniego planu operacyjnego KSOW  dla działania Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. 

Kolejne spotkanie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER już niebawem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy i podejmowanych działaniach przez ten zespół, zajrzyj koniecznie do zakładki grupa tematycznej do spraw podejścia LEADER