|

Zero zanieczyszczeń - zapraszamy na Unijny Zielony Tydzień 2021 

Zanieczyszczenie środowiska ma wpływ na każdego z nas – poprzez powietrze, którym oddychamy, wodę, którą pijemy, i glebę, na której uprawiamy naszą żywność. To najpoważniejsza przyczyna środowiskowa wielu chorób psychicznych i fizycznych oraz przedwczesnych zgonów, zwłaszcza dzieci, osób obciążonych innymi schorzeniami oraz osób starszych. Jednak nie wszyscy odczuwają skutki zanieczyszczenia środowiska w taki sam sposób. Ludzie żyjący w regionach dotkniętych ubóstwem często mieszkają w pobliżu zanieczyszczonych terenów lub na obszarach o szczególnie wysokim natężeniu ruchu. Zanieczyszczenie środowiska jest także jednym z głównych powodów utraty różnorodności biologicznej. Obniża zdolność ekosystemów do odgrywania usługowej roli w kwestii sekwestracji dwutlenku węgla czy dekontaminacji.

Jednak można mu zapobiegać. Unijny plan działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń to działanie o kluczowym znaczeniu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu które zaplanowano na wiosnę 2021 r. Pomoże ono stworzyć nietoksyczne środowisko w całej UE dzięki lepszemu monitorowaniu, raportowaniu oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z powietrza, wody, gleby i towarów konsumpcyjnych.

Przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12 maja 2021 r., plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń: "W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby" (COM(2021) 400 - w załączeniu) łączy wszystkie istotne polityki UE w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i zapobiegania im. W nowym planie działania przedstawiono całościową wizję, zgodnie z którą do 2050 r. zanieczyszczenia zostaną ograniczone do poziomów, które nie będą już szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów. Określono również cele do osiągnięcia do 2030 r. w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń u źródła. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_2343.


Wspomagać będzie także odbudowę po zakończeniu pandemii COVID-19 przez ukierunkowanie wsparcia na bardziej zrównoważoną gospodarkę UE, tworzenie szans na zatrudnienie i zmniejszanie nierówności społecznych. Europejski Zielony Tydzień 2021 poświęcony będzie strategii „zero zanieczyszczeń”. Uwzględnione zostaną także inne istotne inicjatywy w ramach europejskiego Zielonego Ładu, takie jak projekty dotyczące zmiany klimatu, przyszła strategia w zakresie chemikaliów oraz inicjatywy w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, rybołówstwa, zdrowia i różnorodności biologicznej.

Unijny Zielony Tydzień 2021 stworzy możliwość zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów i obywateli w dyskusję nad sposobami wspólnego wdrażania strategii „zero zanieczyszczeń” i tworzenia nietoksycznego środowiska.

Masz pytania?
Napisz na adres ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu