|

Zrównoważone systemy żywnościowe – ostatni moment konsultacji publicznych

Zdjęcie przedstawia biedronkę na młodych kłosach pszenicy, swą czerwienią kontrastującą z otaczającą ją zielenią.

Już zaledwie jeden dzień pozostał do udziału w konsultacjach publicznych związanych z inicjatywą zrównoważonych systemów żywnościowych w UE, prowadzonych przez Komisję Europejską.

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię Od pola do stołu, w ramach której uznaje się silne zależności między zdrowymi ludźmi, zdrowymi społeczeństwami i zdrową planetą oraz która ma na celu uwzględnienie w kompleksowy sposób wyzwań związanych ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi. Aby przyspieszyć przejście na zrównoważony system żywnościowy, w ramach strategii Od pola do stołu podjęto liczne działania, niemniej jednak uznano, że te indywidualne i sektorowe działania nie mogą – ani samodzielnie, ani w połączeniu ze sobą – w pełni zapewnić spójności polityki na szczeblu unijnym i krajowym, uwzględnić zrównoważonego rozwoju we wszystkich politykach związanych z żywnością ani zwiększyć odporności systemów żywnościowych. Z tego powodu w strategii Od pola do stołu ogłoszono inicjatywę odnoszącą się do prawa dotyczącego ram horyzontalnych z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Taka interwencja na poziomie UE ma na celu stworzenie nowych podstaw dla przyszłej polityki żywnościowej poprzez wprowadzenie celów i zasad zrównoważonego rozwoju na podstawie zintegrowanego podejścia do systemu żywnościowego. Przygotowując tę inicjatywę, Komisja rozpoczyna zatem szeroko zakrojone konsultacje mające na celu zebranie opinii i uwag wszystkich zainteresowanych stron, trwające do 21 lipca 2022 roku.

 

Cele inicjatywy

  • Promowanie zrównoważonego systemu żywnościowego UE.
  • Uwzględnienie założeń zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach polityk związanych z żywnością.

Inicjatywa określi ogólne zasady, cele, wymogi i obowiązki podmiotów w systemie żywnościowym UE.

Nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad nią, a zebrane wyniki zostaną wykorzystane w prowadzonej przez Komisję Europejską ocenie ryzyka.

 

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online na stronie Komisji Europejskiej.

Konsultacje trwają do 21 lipca 2022 roku.