|

XII posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

XII posiedzeniu grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 8 grudnia 2021 r. przewodniczył zastępca przewodniczącego grupy roboczej do spraw KSOW, pan Ryszard Kogut — zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji w MRiRW. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, spotkanie grupy roboczej zostało przeprowadzone w formule online. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw, administracji centralnej oraz innych partnerów sieci.

Zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad przedstawiciel jednostki centralnej KSOW  przedstawił krótką informację dotyczącą zmiany dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Po wysłuchaniu informacji pan Ryszard Kogut zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

Następnie przedstawiciel jednostki centralnej KSOW poinformował uczestników spotkania o zmianach w planie działania KSOW na lata 2014-2020 (pobierz prezentację). Po wygłoszeniu prezentacji, Ryszard Kogut zaprosił do dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

Ostatnim punktem XII posiedzenia grupy roboczej do spraw KSOW była informacja na temat konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW, w tym zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które przedstawił dyrektor Ryszard Kogut (pobierz prezentację).