|

XIV posiedzenie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

XIV posiedzeniu grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 18.04.2023 r. przewodniczyła pani Justyna Adamska, dyrektor Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodnicząca grupy roboczej do spraw KSOW. Spotkanie grupy zostało przeprowadzone w formule online. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele m.in. jednostek regionalnych KSOW, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jednostki centralnej KSOW, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Sieci LGD.

Zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad, przedstawicielka jednostki centralnej KSOW przedstawiła informację dotyczącą drugiej informacji półrocznej z realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Informacja zawierała dane dotyczące wdrażania operacji partnerów KSOW jak też operacji własnych realizowanych przez jednostki wdrażające KSOW, według stanu na 31.12.2022 roku. Po wysłuchaniu informacji pani Justyna Adamska zarządziła dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 70 w sprawie zaopiniowania drugiej informacji półrocznej z realizacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

Następnie przedstawicielka jednostki centralnej KSOW przedstawiła informację na temat rocznego sprawozdania z realizacji planu działania KSOW na lata 2014-2020 za 2022 rok. W prezentacji przedstawiła dane dotyczące realizacji operacji oraz wykorzystanie środków w ramach schematu II pomocy technicznej w poszczególnych latach oraz narastająco, od początku wdrażania PROW na lata 2014-2020 (pobierz prezentację).

Po wysłuchaniu prezentacji, przewodnicząca grupy roboczej do spraw KSOW zarządziła dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 71 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2022, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części posiedzenia pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił informację na temat projektu Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ na lata 2023-2027. Pan dyrektor poinformował o celach i działaniach KSOW+ oraz zadaniach jednostek wsparcia sieci i strukturze sieci KSOW+ Przedstawił także informację dotyczącą zadań Komitetu Sterującego do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ oraz jego składu (pobierz prezentację). Poinformował również o planowanym terminie uruchomienia krajowej sieci ds. Wspólnej Polityki Rolnej (KSOW+).

PLIKI DO POBRANIA