ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Partnerzy KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 423 179,63 zł (w tym wkład własny 29 210,66 zł)

Odbiorcy projektu: kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych z terenów wiejskich 8 województw: podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności poprzez przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności i tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

W projekcie zaplanowano 8 trzydniowych szkoleń dla 200 kobiet z terenów wiejskich. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła między innymi myślenia projektowego (od pomysłu do projektu). Uczestnicy uczyć się będą pisania wniosków o dofinansowanie oraz poznają możliwe narzędzia wsparcia dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich. Wykładowcy przekażą im także wiedzę w temacie identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego. Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału mieszkańców terenów wiejskich (w tym kobiet zrzeszonych w KGW i innych organizacjach pozarządowych), podniesienia wiedzy z zakresu umiejętności myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.
 


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw
służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży,
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich