Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Czas trwania projektu: 1.07.2022–31.08.2023

Budżet projektu: 249 960,86 zł

Odbiorcy projektu: uczniowie i nauczyciele szkół rolniczych z obszaru całego kraju.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest zwiększenie udziału młodych rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli ze szkól rolniczych z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, w szczególności zwiększenie jej dostępności, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz promowanie działań mitygujących i adaptujących do zmian klimatu.

W ramach projektu zrealizowano:

  • Opracowano i wydano publikację pt. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”. Publikacja została opracowana przez wysokiej klasy ekspertów. Oprócz tekstów merytorycznych zawiera ona propozycję ćwiczeń i prac domowych. Stanowi narzędzie do nauczania uczniów nt. zrównoważonego rolnictwa, a w szczególności ochrony wód i racjonalnego zarządzania zasobami.
  • Zorganizowano i przeprowadzono konferencję dla nauczycieli ze szkół rolniczych pn. ,,Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu”. Organizacja konferencji umożliwiła wzrost świadomości i wiedzy nauczycieli w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, w szczególności zwiększenie jej dostępności, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz działań mitygujących i adaptujących do zmian klimatu. Wiedza przekazana podczas konferencji, a także materiały konferencyjne będą pomocne podczas zajęć z młodzieżą. Wiedza zostanie przekazana uczniom.
  • W części warsztatowej nauczyciele zostali podzielenie na 2 grupy i wraz z ekspertami pracowali nad stworzeniem gotowych rozwiązań, które można wykorzystać w procesie kształcenia młodych rolników w obszarach związanych z tematyką ochrony środowiska i działaniami adaptacyjnymi, a także racjonalnego gospodarowania wodami w rolnictwie.
  • Drugiego dnia uczestnicy konferencji zapoznali się z metodami racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie rolnym. Prof. dr hab. Tomasz Piechota oraz dr Wojciech Krawczyk zaprezentowali nauczycielom Dobre praktyki rolnicze zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych. Dr hab. Grzegorz Dziubanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego omówił Wpływ zanieczyszczenia wód na zdrowie człowieka. W dalszej części wykładów nasi eksperci przedstawili Sposoby ograniczenia zanieczyszczeń wód poprzez zastosowanie rozwiązań ekohydrologicznych opartych na przyrodzie oraz metody zagospodarowania wód opadowych i sposoby poprawy retencji wodnej w glebie.
  • Konkurs filmowy pn. „Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód”. Dzięki realizacji konkursu udało się zaangażować uczniów w tworzenie materiałów edukacyjnych, przetworzenie przez nich szerokiej wiedzy nt. ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i ich ograniczania, dobrych praktyk rolniczych czy zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.
  • Szkolenie dla 60 uczniów ze szkół rolniczych połączone z wizytami we wzorcowych gospodarstwach rolnych.

Dzięki zrealizowaniu niniejszego zdania nastąpił wzrost świadomości i wiedzy uczniów w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, w szczególności zwiększenie jej dostępności, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz działań mitygujących i adaptujących do zmian klimatu. Wiedza przekazana podczas szkolenia a także wizyt w gospodarstwach rolnych zachęcą młodych rolników do prowadzenia zrównoważonego rolnictwa, a być może do wprowadzania dobrych praktyk rolniczych do gospodarstw rodzinnych, w których już większość młodzieży pracuje i pomaga rodzinie.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich