Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Czas trwania projektu: 1.07.2022–31.08.2023

Budżet projektu: 249 960,86 zł

Odbiorcy projektu: uczniowie i nauczyciele szkół rolniczych z obszaru całego kraju.

Opis projektu oraz jego cele:

  1. Opracowanie poradnika „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” w nakładzie 5 000 egz. i wysyłka do 200 podmiotów edukacyjnych (szkół rolniczych, bibliotek i KCER).
  2. Konferencja dla 50 nauczycieli ze szkół rolniczych pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”.
  3. Konkurs filmowy dla uczniów pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”.
  4. Szkolenie pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” dla 60 uczniów szkół rolniczych połączone z wizytami we wzorcowych gospodarstwach rolnych..

Priorytet 6 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich