LEADER - perspektywy na przyszłość

Partner KSOW: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD we współpracy z Lokalna Grupa Działania „Nad Czarna i Pilicą”

Czas trwania projektu: 1.06.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 529 155,10 zł (w tym wkład własny: 2 520 zł)

Odbiorcy projektu: 360 osób reprezentujących różne środowiska związane z wdrażaniem podejścia LEADER i wsparciem lgd, w tym przedstawiciele:

  • Komisji Europejskiej,
  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • KSOW,
  • wszystkich samorządów wojewódzkich, 
  • lokalnych grup działania (LGD) z 16 województw,
  • instytucji wspierających lokalne grupy działania,
  • instytucji, które prowadziły badania na temat wdrażania podejścia LEADER.

Opis projektu oraz jego cele:

Zebranie dobrych praktyk z działania M19. LEADER i upowszechnienie ich w formie 119 wpisów umieszczonych na profilu społecznościowym wnioskodawcy: pslgd oraz na stronie internetowej pslgd.

•             Wydanie publikacji w formie papierowej (150 egzemplarzy)  z 32 najciekawszymi dobrymi praktykami dostępnej w bibliotece KSOW+: Podejscie_LEADER 2014-2020 dobre praktyki.

•             Organizacja konferencji wraz z wyjazdem studyjnym krajowym w dniach 25-27.09.2023 r. w Dźwirzynie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER. Program konferencji obejmował sesje plenarne dotyczące podsumowania wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, prezentacje przykładów projektów finansowanych z działania LEADER, panel dyskusyjny na temat perspektyw na przyszłość w obszarze LEADER oraz warsztaty, które odbyły się w dziewięciu grupach tematycznych:

a) Jak usprawnić pracę LGD i SW?,

b) jakie stosować kryteria wyboru – 2 grupy,

c) stosowanie wspólnych procedur przy wyborze operacji i grantów finansowanych z EFRROW, za i przeciw,

d) lgd w social mediach, czyli co zrobić, żeby nas czytali i polubili,

e) Projekty współpracy w nowej formule,

f) Innowacyjne sposoby i pomysły na aktywizowanie społeczności lokalnej,

g) Inne źródła finansowania działalności LGD,

h) Jakie systemy informatyczne mogą się przydać LGD do bieżącej pracy?

Zorganizowano 9 wizyt studyjnych do kilkunastu beneficjentów projektów LEADER w województwie zachodniopomorskim. Podczas konferencji przygotowano relację na żywo w formie filmu video, którą udostępniono na FB dla LGD. W konferencji wzięło udział 287 osób z całej Polski.

Relacja z konferencji — leader perspektywy na przyszlosc.

 


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich