LEADER - perspektywy na przyszłość

Partner KSOW: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD we współpracy z Lokalna Grupa Działania „Nad Czarna i Pilicą”

Czas trwania projektu: 1.06.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 548 703,50 zł

Odbiorcy projektu: 360 osób reprezentujących różne środowiska związane z wdrażaniem podejścia LEADER i wsparciem lgd, w tym przedstawiciele:

 • Komisji Europejskiej,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • KSOW,
 • wszystkich samorządów wojewódzkich, 
 • lokalnych grup działania (LGD) z 16 województw,
 • instytucji wspierających lokalne grupy działania,
 • instytucji, które prowadziły badania na temat wdrażania podejścia LEADER.

Opis projektu oraz jego cele:

Projekt polegać będzie na zebraniu przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem LSR finansowanych ze środków PROW 2014-2020 i rozpowszechnianiu ich poprzez publikację na stronie www.pslgd.pl, wydaniu publikacji oraz organizacji ogólnokrajowej konferencji. Zapewni to wymianę doświadczeń związanych z wdrażaniem LSR 2014-2020 przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w obecnej perspektywie finansowej we wdrażanie podejścia LEADER.

W ramach projektu planowane jest: 

 • zebranie dobrych praktyk z działania LEADER i upowszechnienie ich w formie 114 wpisów umieszczonych na profilu społecznościowym wnioskodawcy oraz na stronie internetowej: www.pslgd.pl ;
 • wydanie publikacji z 32 najciekawszymi dobrymi praktykami;
 • organizacja konferencji wraz z wyjazdem studyjnym krajowym dla 360 przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejście LEADER. Program konferencji obejmie sesje plenarne dotyczące podsumowania wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, prezentację przykładów projektów finansowanych z działania LEADER, podejścia LEADER w nowym okresie programowania i panelu dyskusyjnego na temat perspektyw na przyszłość w obszarze LEADERa, oraz warsztaty. Planowane jest 9 warsztatów w grupach tematycznych: 
  • jak skutecznie aktywizować mieszkańców obszarów wiejskich,
  • jak usprawnić pracę LGD i SW,
  • jakie stosować kryteria wyboru,
  • lgd w social mediach, czyli co zrobić, żeby nas czytali i polubili,
  • narzędzia pracy lidera,
  • jak kształtować i wspierać liderów LGD,
  • projekty współpracy w nowej formule,
  • koncepcje Smart Villages wnioski z pilotażu w okresie programowania 2014-2020,
  • bieżące sprawy związane z wdrażaniem podejścia LEADER w nowej perspektywie finansowej.

Podczas konferencji zostanie przygotowana relacja na żywo w formie filmu video.

Zaproszenie na konferencję jest dostępne na naszej stronie: tutaj!


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich