Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie

Partnerzy KSOW: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska", Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”, Wielkopolska Sieć LGD.

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.05.2023 r.

Budżet projektu: 110 481,52 zł

Odbiorcy projektu:

  • Członkowie Zarządów oraz pracownicy biur LGDów z województw biorących udział w operacji, którzy biorą udział bezpośrednio w tworzeniu nowych podstaw do Lokalnych Strategii Rozwoju (zachodniopomorskie – 15 osób, wielkopolskie – 15 osób, śląskie – 10 osób, lubuskie - 10 osób oraz podkarpackie – 10 osób.

Opis projektu oraz jego cele:

Ideą projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania wielofunduszowo Lokalnych Strategii Rozwoju między partnerami projektu a Lokalnymi Grupami Działania, które wdrażały takie strategie w obecnej perspektywie za pomocą spotkań online. Kolejną formą realizacji jest wyjazd studyjny do obszaru na którym w latach 2023-2027 będzie realizowana wielofunduszowość.

Projekt ma na celu zebranie informacji oraz doświadczeń we wdrażaniu RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarach wiejskich. Analiza przykładów dobrych praktyk w tym zakresie będzie inspiracją do wprowadzenia odpowiednich zapisów w nowych dokumentach Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Obecnie najpoważniejszym problemem partnerów uczestniczących w projekcie jest niepełna wiedza na temat wdrażania wielofunduszowej LSR oraz brak przykładów dobrych praktyk dla wdrażania wielofunduszowości. Generalnymi problemami Lokalnych Grup Działania jest brak spójnych procedur oraz regulaminów, które mogłyby zostać ujednolicone dla większości LGD w Polsce, problem rozpoznawalność LGD na swoich obszarach, a także słaba forma komunikacji z mieszkańcami.

Celem projektu jest wypracowanie wzorców dokumentów i działań, które będą załącznikami do LSR w nowej perspektywie oraz nowych form polepszających wdrażanie strategii. Doświadczenia we wdrażaniu LSR wielofunduszowego jakie mają LGD w województwach kujawsko-pomorskich i podlaskich warto wykorzystać do opracowania szablonu do wykorzystania przez pozostałe LGDy. Ponadto w ramach projektów realizowanych przez EFS wykonywane będą działania wzmacniające aktywności społeczności lokalnej. Przez tego typu działania wzmacniają się więzi społeczne, dążenie do osiągnięcia sukcesu oraz wykreowanie równych form ograniczenia ubóstwa społecznego co wykreuje i wzmocni rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.

Spotkania online oraz wyjazd studyjny będą jednym z podstawowych działań sprzyjających  tworzeniu lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mają za cel ujednolicenie podstawowych załączników i procedur wynikających z podstawowego dokumentu w nowej perspektywie dla LGD uczestniczących w operacji. Dane te wpłyną bezpośrednio na uproszczenie w granicach prawa możliwości pozyskania środków dla beneficjentów składających wnioski do LGD, które bezpośrednio wpływają na rozwój obszarów wiejskich. Informacje, które zostaną opracowane podczas projektu zostaną udostępnione pozostałym LGD w Polsce.    

Kontakt do partnera: lgd@liderpojezierza.pl


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich