Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie

Partnerzy KSOW: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska", Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”, Wielkopolska Sieć LGD.

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.05.2023 r.

Budżet projektu: 110 481,52 zł

Odbiorcy projektu:

  • Członkowie Zarządów oraz pracownicy biur LGDów z województw biorących udział w operacji, którzy biorą udział bezpośrednio w tworzeniu nowych podstaw do Lokalnych Strategii Rozwoju (woj. zachodniopomorskie – 15 osób, woj. wielkopolskie – 15 osób, woj. śląskie – 10 osób, woj. lubuskie - 10 osób oraz woj. podkarpackie – 10 osób.

Opis projektu oraz jego cele:

Projekt miał na celu zebranie informacji oraz doświadczeń we wdrażaniu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarach wiejskich. Analiza przykładów dobrych praktyk w tym zakresie była inspiracją do wprowadzenia odpowiednich zapisów w nowych dokumentach Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ideą projektu była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania wielofunduszowości Lokalnych Strategii Rozwoju między partnerami projektu a Lokalnymi Grupami Działania, które wdrażały takie strategie w obecnej perspektywie.

Wymiana doświadczeń odbyła się na trzech spotkaniach on-line w październiku 2022 r. z udziałem przedstawicieli woj. kujawsko-pomorskiego, które wdraża wielofunduszowe LSR w ramach PROW 2014-2020.

Wyjazd studyjny odbył się w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. w woj. podkarpackim. Wypracowano wzorce dokumentów i działań, które będą załącznikami do LSR w nowej perspektywie i nowe formy polepszające wdrażanie strategii. Poprzez wspólną pracę nad dokumentami uczestnicy mogli lepiej się poznać, co przyczyniło się do lepszej współpracy oraz możliwości wypracowania wspólnych dokumentów takich jak: procedury, regulamin, podstawowe elementy strategii w tym cele, przedsięwzięcia, kryteria wyboru, ewaluacja i kontrola realizacji LSR na lata 2023-2027.  W wyjeździe wzięło udział 60 przedstawicieli lgd.

Podczas wizyty na Podkarpaciu jednym z elementów było wizytowanie projektów realizowanych w ramach środków unijnych:

• Działania w obrębie Starego Miasta (Rynek, Zamek Kazimierzowski, Katedra grekokatolicka, Katedra rzymskokatolicka, Katedra franciszkanów, Kościół karmelitów, Mury Miejskie, Plac na Bramie, Dworzec Kolejowy). W każdym miejscu były informacje o wykorzystywaniu środków unijnych w ramach EFRR, PROW;

• Teren uzdrowiska Iwonicz Zdrój to kolejny ciekawy pomysły, który powstał i rozwijał się dzięki środkom unijnym;

• Krosno (spacer po „Małym Krakowie” oraz Centrum Dziedzictwa Szkła). Program EFRR oraz programy strukturalne. Przykładem projektów miękkich z EFS były działania aktywizujące społeczność lokalną.

• Projekty realizowane przez LGD z Podkarpacia w gminie Medyka (ścieżka rowerowa z infrastrukturą dla rowerzystów, modernizacja domu kultury z wyposażeniem, place rekreacyjne dla mieszkańców – dzieci i dorośli.

Kontakt do partnera: lgd@liderpojezierza.pl


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich