Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Instytutem Zootechniki PIB

Czas trwania projektu: 01.06.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 637 150,50 zł

Odbiorcy projektu:

Pracownicy naukowi jednostek badawczych, przedstawiciele administracji publicznej, w tym resortów rolnictwa, klimatu i środowiska (MRIRW, MI, MKiŚ,), instytucji kontrolujących gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne (ARiMR, GIOŚ, WIOŚ, PIORIN), samorządów terytorialnych różnych szczebli,  praktyków rolnictwa, w tym producentów rolnych, przedstawicieli izb rolniczych, związków i zrzeszeń producentów, reprezentantów ośrodków badawczych oraz doradztwa rolniczego. 

Opis projektu oraz jego cele:

Rolnictwo – ze względu na znaczny udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz wpływ na ekosystemy – odgrywa istotną rolę w pogłębianiu zmian klimatycznych. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), przedstawionych w raporcie inwentaryzacyjnym w 2021 r., udział rolnictwa w całkowitej emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej w ekwiwalencie CO2) w Polsce wynosi 8,4%. Jest on nieco niższy niż w wielu innych krajach europejskich, co ma związek z oparciem polskiej gospodarki na węglu i dominującym udziałem energetyki w całkowitej emisji. Należy jednak podkreślić, że rolnictwo w Polsce jest źródłem 30,7% krajowej emisji metanu i aż 80,1% krajowej emisji podtlenku azotu. 

Odpowiedzią UE na kryzys klimatyczny jest Europejski Zielony Ład, nowa kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarki i środowiska, której celem jest osiągnięcie przez Wspólnotę w 2050 r. neutralności klimatycznej. Kluczowym elementem EZŁ z perspektywy sektora rolnego są strategia „od pola do stołu” i strategia „na rzecz bioróżnorodności”. Główny celem realizacji strategii jest zagwarantowanie wszystkim Europejczykom świeżej i bezpiecznej żywności, wytwarzanej z zastosowaniem zrównoważonych praktyk

Przełożenie ww. celu  na działania administracyjne wymaga gruntownej analizy problematyki z jednoczesnym opracowaniem optymalnych propozycji rozwiązań. 

Przedmiotem projektu jest powołanie zespołu eksperckiego i organizacja jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, w celu integracji środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Celem powołania zespołu i jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, jest integracja środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ. 

Cele szczegółowe 

  • Opracowanie 5 publikacji, będących kompendium wiedzy i doświadczeń na temat 5 wybranych obszarów rolnictwa w aspekcie ich dostosowania do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ, oraz barier i ograniczeń zidentyfikowanych w ich wdrożeniu
  • Upowszechnienie wiedzy opracowanej przez zespół, w zakresie praktycznego przełożenia środowiskowych i klimatycznych aspektów EZŁ na praktykę rolniczą,  które mogą być podstawą do podjęcia decyzji o przyszłych kierunkach działań administracyjnych.  

Tematy seminariów

  1. Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE.
  2. Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich – problemy strukturalne.
  3. Inteligentne rolnictwo –stan obecny i perspektywy.
  4. Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki.
  5. Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej.

Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu