Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Instytutem Zootechniki PIB

Czas trwania projektu: 01.06.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 634 592,15 zł (w tym wkład własny 3 600,00 zł)

Odbiorcy projektu:

Pracownicy naukowi jednostek badawczych, przedstawiciele administracji publicznej, w tym resortów rolnictwa, klimatu i środowiska (MRIRW, MI, MKiŚ,), instytucji kontrolujących gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne (ARiMR, GIOŚ, WIOŚ, PIORIN), samorządów terytorialnych różnych szczebli,  praktyków rolnictwa, w tym producentów rolnych, przedstawicieli izb rolniczych, związków i zrzeszeń producentów, reprezentantów ośrodków badawczych oraz doradztwa rolniczego.

Opis projektu oraz jego cele:

Przedmiotem projektu było powołanie zespołu eksperckiego i organizacja jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, w celu integracji środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

W ramach projektu zrealizowano:

 • Pięć seminariów upowszechniających wiedzę opracowaną przez zespół w zakresie praktycznego przełożenia środowiskowych i klimatycznych aspektów EZŁ na praktykę rolniczą. Seminaria składały się zarówno z części panelowo-dyskusyjnej, jak również wizyt studyjnych. Duży wachlarz instytucji, które reprezentowali uczestnicy spotkań pozwoliły na spojrzenie z szerszej perspektywy na prezentowane tematy. Część seminaryjna spełniła swoją rolę w zakresie upowszechnienia specjalistycznej wiedzy w formie referatów, pogłębionej pytaniami i każdorazowo zakończonej burzliwą dyskusją. Z kolei wyjazdy studyjne pokazały omawiane tematy z praktycznej perspektywy, dając możliwość konfrontacji teorii z praktyką.

  Tematy seminariów:
 1. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej”;
 2. „Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich – problemy strukturalne”;
 3. „Biobezpieczeństwo w produkcji żywności-od etyki do ekonomiki”;
 4. „Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE. Systemy produkcji żywności cer-tyfikowanej – cele, szanse i ograniczenia”;
 5. „Precyzyjne i inteligentne rolnictwo - stan obecny i perspektywy”.
 • Opracowano pięć publikacji, będących kompendium wiedzy i doświadczeń na temat 5 wybranych obszarów rolnictwa w aspekcie ich dostosowania do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ, oraz barier i ograniczeń zidentyfikowanych w ich wdrożeniu
 1. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej”;
 2. „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu”;
 3. „Biobezpieczeństwo w produkcji żywności - od etyki do ekonomiki”;
 4. „Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE. Systemy produkcji żywności certyfikowanej – cele, szanse i ograniczenia” ;
 5. „Precyzyjne i inteligentne rolnictwo- stan i perspektywy wdrażania”.

Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu