Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju

Partner KSOW: Uniwersytet w Białymstoku 

Czas trwania projektu: 01.06.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 115 135,00 zł (wkład własny:76 425,12 zł)

Odbiorcy projektu: 

  • rolnicy z województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz  warmińsko-mazurskiego;
  • pracownicy administracji publicznej, uczelni wyższych, instytucji wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, doradcy rolni, a także firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą instalacji OZE, czyli podmioty zainteresowane wymianą wiedzy oraz wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Opis projektu oraz jego cele:

  1. Przeprowadzenie kompleksowych badań, w tym: zbadanie poziomu zaangażowania gospodarstw rolnych Polski Wschodniej w wykorzystywaniu OZE poprzez badania ilościowe (badania ankietowe w 500 gospodarstwach rolnych), identyfikacja uwarunkowań/czynników determinujących rozwój OZE w tych gospodarstwach za pomocą badań jakościowych (panel ekspercki/analiza SWOT),  wskazanie korzyści płynących ze stosowania OZE w rolnictwie (analiza studiów przypadku).
  2. Upowszechnienie wyników badań oraz dobrych praktyk poprzez publikację monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo punktowane znajdujące się na liście MEiN (300 egzemplarzy drukowanych oraz wersja elektroniczna publikacji na stronie internetowej Repozytorium UwB i KSOW); adresatami publikacji są rolnicy, przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych i instytutów badawczych, instytucje wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, instytucje wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, doradcy rolni, a także firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą instalacji OZE.
  3. Organizacja warsztatów skierowanych do rolników (5 warsztatów w każdym z województw Polski Wschodniej dla 15 rolników – łącznie 75 rolników, z czego 50% poniżej 35 roku życia).

Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

       


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu