Gospodarka nawozowa a ochrona wód

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Czas trwania projektu: 15.07.2022–29.09.2023

Budżet projektu: 234 463,58 zł (w tym wkład własny: 1 130 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy i mieszkańcy wsi, do których zamierzamy trafić poprzez doradców z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego;
  • doradcy rolni, przedstawiciel świata nauki, szkół rolniczych, firm działających na obszarach wiejskich, mieszkańców wsi niebędących jeszcze rolnikami, ale mieszkających na wsi.

Opis projektu oraz jego cele:

Wg Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska ponad 70% polskich wód powierzchniowych i głębinowych przekracza normę 50 mg/l azotanów dopuszczoną dla celów spożywczych.  Łączny ładunek biogenów w polskich rzekach to ok. 152 tys. ton azotu  i 9,5 tys. ton fosforu rocznie. Rolnictwo jest największym źródłem biogenów, odpowiedzialnym za dwie trzecie zarówno azotu (67%), jak i fosforu (66%) docierającego do polskich wód powierzchniowych. Wysokie stężenia związków azotu, a szczególnie azotanów w wodach są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a w przypadku wód powierzchniowych powodują ich eutrofizację, która przyczynia się do zachwiania równowagi biologicznej, a w skrajnych przypadkach nawet zaniku życia biologicznego w środowisku wodnym. 

Odpowiedzią na te problemy był projekt pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”  będący akcją informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną przede wszystkim na mieszkańców wsi i rolników, która uświadomiła, jakie zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi wynikają  m.in. z nieodpowiedniego stosowania nawozów. Projekt również:

  • Popularyzował dobre praktyki nawozowe, ograniczanie zużycia pestycydów oraz zapewnił wsparcie rolników we wdrażaniu zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (tzw. programu azotanowego) i przygotowywaniu planów nawozowych;  
  • Upowszechniał wiedzę wśród mieszkańców wsi, doradców rolnych, uczniów szkół rolniczych w zakresie wpływu produkcji rolnej na stan środowiska, bioróżnorodności i jakość wód, roli procesów rozpraszania azotu i fosforu pochodzącego z działalności rolniczej do środowiska oraz zasad bilansowania potrzeb pokarmowych roślin i zwierząt;  
  • Wzmacniał świadomość ekologiczną i kreował postawy proekologiczne w społecznościach wiejskich 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:  

  1. opracowano i wydano 10 000 egz. Broszury  pt. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” oraz rozdystrybuowano poprzez 16 WODR wśród mieszkańców wsi i innych podmiotów zainteresowanych tematem.
  2. przygotowano 10 infografik i  multimedialną wersji broszury do upowszechnienia na portalach społecznościowych i na stronie internetowej.
  3. zorganizowano i przeprowadzenie 4 szkolenia on line zatytułowanych  „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” dla łącznie 691 osób.
  4.  Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań informacyjnych dla rolników łącznie dla 257 rolników i mieszkańców wsi.
  5. Przygotowano zakładek nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i stronie partnera (zamieszczenie informacji o projekcie, galerii zdjęć, informacji na temat broszury).

Nasze działania przyczyniły się do wzrostu świadomości i wiedzy mieszkańców wsi, rolników, doradców rolnych,  nt. rozwoju obszarów wiejskich w zakresie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki nawozowej i sposobów na poprawę jakości wód. 

W dalszej perspektywie poprawa stanu środowiska naturalnego przyczyni się do poprawy stanu zasobów glebowych i wodnych w Polsce; poprzez ograniczenie zanieczyszczenia amoniakiem i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa  zmniejszy się oddziaływanie rolnictwa na środowisko.

Kontakt do stron partnera:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl

k.witeska@fdpa.org.pl

j.zielinski@fdpa.org.pl


Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu