Gospodarka nawozowa a ochrona wód

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Czas trwania projektu: 15.07.2022–29.09.2023

Budżet projektu: 239 450,80 zł

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy i mieszkańcy wsi, do których partner zamierza trafić poprzez doradców z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego;
  • doradcy rolni, przedstawiciel świata nauki, szkół rolniczych, firm działających na obszarach wiejskich, mieszkańców wsi niebędących jeszcze rolnikami ale mieszkających na wsi.

Opis projektu oraz jego cele:

Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska ponad 70% polskich wód powierzchniowych i głębinowych przekracza normę 50 mg/l azotanów dopuszczoną dla celów spożywczych.  Łączny ładunek biogenów w polskich rzekach to ok. 152 tys. ton azotu  i 9,5 tys. ton fosforu rocznie. Rolnictwo jest największym źródłem biogenów, odpowiedzialnym za dwie trzecie zarówno azotu (67%), jak i fosforu (66%) docierającego do polskich wód powierzchniowych. Wysokie stężenia związków azotu, a szczególnie azotanów w wodach są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a w przypadku wód powierzchniowych powodują ich eutrofizację, która przyczynia się do zachwiania równowagi biologicznej, a w skrajnych przypadkach nawet zaniku życia biologicznego w środowisku wodnym. 

Odpowiedzią na te problemy jest projekt  „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”  będący akcją informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną przede wszystkim na mieszkańców wsi i rolników, która ma im uświadomić, jakie zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi wynikają  m.in. z nieodpowiedniego stosowania nawozów.

Projekt ma również:

  • popularyzować dobre praktyki nawozowe, ograniczanie zużycia pestycydów oraz zapewnić wsparcie rolników we wdrażaniu zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (tzw. programu azotanowego) i przygotowywaniu planów nawozowych;  
  • upowszechniać wiedzę wśród mieszkańców wsi, doradców rolnych, uczniów szkół rolniczych w zakresie wpływu produkcji rolnej na stan środowiska, bioróżnorodności i jakość wód, roli procesów rozpraszania azotu i fosforu pochodzącego z działalności rolniczej do środowiska oraz zasad bilansowania potrzeb pokarmowych roślin i zwierząt;  
  • wzmacniać świadomość ekologiczną i kreować postawy proekologiczne w społecznościach wiejskich.

W ramach projektu planowane są następujące działania:  

  1. opracowanie, wydanie 10 000 egz. Broszury  pt. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” oraz jej dystrybucję poprzez 16 WODR wśród mieszkańców wsi i innych podmiotów zainteresowanych tematem;
  2. przygotowanie 10 infografik i  multimedialnej wersji broszury możliwych do upowszechnienia na portalach społecznościowych i na stronie internetowej;
  3. zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń on line zatytułowanych  „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” dla co najmniej 30 osób  każde, czyli minimum 90 uczestników wszystkich szkoleń;
  4.  Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 spotkań informacyjnych dla rolników łącznie dla ok 250 rolników i mieszkańców wsi;
  5. przygotowanie zakładek nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i stronie partnera (zamieszczenie informacji o projekcie, galerii zdjęć, informacji na temat broszury).

W dalszej perspektywie poprawa stanu środowiska naturalnego przyczyni się do poprawy stanu zasobów glebowych i wodnych w Polsce; poprzez ograniczenie zanieczyszczenia amoniakiem i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa  zmniejszy się oddziaływanie rolnictwa na środowisko.


Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu