Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych

Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Czas trwania projektu: 01.07.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 237 190,86 zł

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednią grupą docelową operacji byli przede wszystkim rolnicy oraz pracownicy instytucji związanych z rolnictwem, tj.:

 • 17 oddziałów terenowych Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) (w województwie zachodniopomorskim działają dwa oddziały terenowe),
 • 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR),
 • 16 Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
 • 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych (OSCh-R),
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) – oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych (ZZiNW) – funkcjonujących w ramach Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie (PGWWP),
 • 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ),
 • 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • 16 Urzędów Marszałkowskich (UM).

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu było określenie czynników, jakie wpływają na niedostateczny poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych w uprawach rolnych.

Dzięki ich identyfikacji, możliwe będzie ich wyeliminowanie lub ograniczenie. W wyniku tego działania powinno nastąpić zwiększenie wykorzystania nawozów wapniowych (również wapniowo magnezowych) do odkwaszania gleb użytkowanych rolniczo. Projekt przyczynił się do:

 • zwiększenia świadomości rolników oraz wiedzy rolników, pracowników instytucji okołorolniczych oraz decydentów na temat znaczenia zabiegu wapnowania gleb i jego wpływu na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzenia działalności rolniczej, wpływu wapnowania gleb na poprawę jakości środowiska, zróżnicowania Polski w zakresie poziomu wapnowania gleb użytkowanych rolniczo oraz stosowanych dotychczas narzędzi poprawy tej sytuacji,
 • identyfikacji barier oraz możliwości zwiększenia poziomu wapnowania gleb, a tym samym poprawy efektywności ekonomicznej funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz jakości wód gruntowych,
 • dostarczenia i promocji wytycznych do konstrukcji nowych, skuteczniejszych programów regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

W ramach operacji zrealizowane zostały:

 • dwie ekspertyzy,
 • publikacja,
 • seminarium on-line,
 • strona internetowa.

W ramach projektu stworzone zostały:


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.