Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych

Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Czas trwania projektu: 01.07.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 238 806,05 zł

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednią grupą docelową operacji będą przede wszystkim rolnicy oraz pracownicy instytucji związanych z rolnictwem, tj.:

 • 17 oddziałów terenowych Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,
 • 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
 • 16 Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych,
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych funkcjonujących w ramach Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie,
 • 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • 16 Urzędów Marszałkowskich.

Opis projektu oraz jego cele:

Określenie czynników, jakie wpływają na niedostateczny poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych w uprawach rolnych.

W ramach projektu stworzone zostaną:

Pozwoli to zwiększyć świadomość oraz wiedzę rolników, pracowników instytucji około-rolniczych oraz decydentów na temat:

 • znaczenia zabiegu wapnowania gleb i jego wpływu na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzenia działalności rolniczej;
 • wpływu wapnowania gleb na poprawę jakości środowiska;
 • zróżnicowania Polski w zakresie poziomu wapnowania gleb użytkowanych rolniczo oraz stosowanych dotychczas narzędzi poprawy tej sytuacji;
 • identyfikacji barier oraz możliwości zwiększenia poziomu wapnowania gleb, a tym samym poprawy efektywności ekonomicznej funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz jakości wód gruntowych;
 • dostarczenia i promocji wytycznych do konstrukcji nowych, skuteczniejszych programów regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.