Z nami nauczysz się produkcji popularnych polskich wędlin i podstaw wędzenia i parzenia

Partner KSOW: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Czas trwania projektu: 01.06-30.10.2022

Budżet projektu: 128 821,68 zł (w tym wkład własny 14 460,00 zł)

Odbiorcy projektu:

Mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani samodzielną produkcją wędlin i młodzież szkolna ze szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest wyprodukowanie cyklu siedmiu filmów dotyczących przygotowania tradycyjnych wędlin. Zakładanym ich rezultatem, jest poprawa świadomości rolników w tym zakresie, a tym samym, przez uczynienie ich bardziej konkurencyjnymi, zwiększenie wiedzy i ograniczenie błędów popełnianych w produkcji popularnych wędlin, poprawa ich dochodu.

Filmy zostaną umieszczone na kanale YouTube partnera.

TUTAJ


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.