Ogólnopolska kampania medialna — spółdzielnie energetyczne dla polskiej wsi

Partner KSOW: Polska Fundacja Innowacji

Czas trwania projektu: 01.06.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 447 550,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • potencjalni inicjatorzy i animatorzy inicjatyw spółdzielni energetycznych czyli organizacje - gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, ODR-y, izby rolnicze i inne organizacje branżowe, lokalne grupy działania, organizacje non-profit i inne, które mają potencjał do inicjowania i wspierania procesu tworzenia spółdzielni energetycznych oraz innych form „zbiorowego prosumenta” w konkretnych lokalizacjach z interesariuszami z sektora prywatnego, publicznego i społeczeństwa obywatelskiego, a także z indywidualnymi obywatelami. Grupa ta, to przede wszystkim gminy wiejskie i wiejsko-miejskie na terenie całego kraju (tj. 652 gmin miejsko-wiejskich i 1523 gmin wiejskich);
     
  • Inicjatywy spółdzielni energetycznych, w szczególności osoby fizyczne, gminy i inne organizacje, które zdecydowały się na współpracę z innymi mającą na celu utworzenie i rozwijanie lokalnego rynku energii i czerpanie z niego korzyści.

Opis projektu oraz jego cele:

Potrzebny jest nowy impuls na rzecz budowania lokalnych rynków energii na obszarach wiejskich z uwagi na rosnące ceny energii oraz niedostatecznie zabezpieczone dostawy energii elektrycznej i ciepła.  Obiecującą odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na to wyzwanie są spółdzielnie energetyczne, tworzące lokalny rynek energii dla swoich członków w oparciu o zbiorową działalność prosumencką. Jednak potencjał i możliwości spółdzielni energetycznych od strony praktycznej nie są dostatecznie znane z uwagi na brak informacji i wiedzy odnośnie funkcjonujących spółdzielni energetycznych. Potrzebna wiedza i informacja odnośnie funkcjonowania różnych modeli spółdzielni energetycznej w krajach UE, w tym też w Polsce,  które mogą stanowić wzorce, zasoby i inspirację dla aktywizowania inicjatyw lokalnych na rzecz spółdzielni energetycznych w nadchodzących latach.

Cel projektu to wyjście naprzeciwko istotnej bariery dla wdrażania na szeroką skalę spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich w Polsce, jaką jest brak informacji i wiedzy w społecznościach wiejskich odnośnie istoty „prosumerismu zbiorowego”.  Kampania medialna ma podnieść świadomość rolników, samorządów, przedsiębiorców, szkół, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odnośnie kosztów i korzyści przygotowywania, projektowania, wdrażania i udziału w spółdzielni energetycznej jako formy lokalnego rynku energii.

Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych w formie filmów, bloga i pytań i odpowiedzi, przykładów i doświadczeń inicjatyw spółdzielni energetycznych oraz innych form społeczności energetycznych OZE w Polsce i w innych wybranych państwach UE.

Kontakt do partnera:

kontakt@polfi.pl

https://lokalnaenergia.pl


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich