Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Partner KSOW: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Czas trwania projektu: 01.06.2022–30.10.2022 r.

Budżet projektu: 76 781,88 zł ( w tym wkład własny 11 000,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • osoby pełnoletnie, mieszkańcy terenów wiejskich, liderzy, przedstawiciele środowiska rolniczego działający w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracownicy izb rolniczych.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu było umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami na temat szans i możliwości, jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w nowej perspektywie finansowej WPR. Poza tym, projekt przysłużył się do upowszechniania wiedzy z zakresu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia konkurencyjności gospodarstw.

W ramach niego zrealizowano jedną konferencje i cztery warsztaty.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia pozycji gospodarstw rodzinnych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. W przyszłych latach będą one podejmować wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu — oznacza to, że muszą sprostać nowym wymaganiom, ograniczając stosowanie środków ochrony roślin i nawożenia, przy jednoczesnym zapewnianiu stabilności finansowej członków gospodarstwa. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości rolników — właścicieli gospodarstw rodzinnych na temat ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju gospodarstw, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii, które stwarzają gospodarstwom możliwości funkcjonowania i rozwoju.

Realizacja projektu podniosła poziom wiedzy uczestników konferencji i warsztatów na temat problematyki wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu z punktu widzenia gospodarstw rodzinnych. Dokument zawierający wnioski z warsztatów dostępny jest tutaj.


Priorytet 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.