Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Partnerzy KSOW:  Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Czas trwania projektu: 01.04.2022­-31.10.2023

Budżet projektu: 419 562,64 zł (w tym wkład własny 57 310,54 zł)

Odbiorcy projektu:

 • w zakresie wyjazdów studyjnych uczestnikami byli rolnicy z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • w zakresie konferencji uczestnikami byli zarówno rolnicy, którzy wzięli udział w wyjazdach studyjnych oraz zaproszeni goście reprezentujący podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradcy, reprezentanci nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu było przeprowadzenie serii wyjazdów studyjnych i konferencji, które zaowocują podniesieniem wiedzy uczestników w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, sytuacji rolników w łańcuchu produkcji, rozwinięcia świadomości w zakresie korzyści ze współpracy rolników w rozmaitych formach prowadzących do rozwoju integracji poziomej a następnie pionowej w rolnictwie, a także przedstawienia dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Doprowadziło to nawiązania i wypracowania w pierwszym roku oraz utrwalenia i rozwinięcia w drugim roku bezpośrednich, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji handlowych w zintegrowanej strukturze pomiędzy rolnikami na etapie kupna-sprzedaży młodego bydła.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Cztery wyjazdy studyjne oraz dwie konferencje
   
  • Dwa pierwsze wjazdy studyjne obejmowały dwa dni. W pierwszy odbyła się miedzy innymi prezentacja potencjału poszczególnych województw/regionów ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny i potencjału rynków wołowiny; Łańcuch produkcji wołowiny; Rasy bydła i ich potencjał mięsny. Drugi dzień obejmował wizyty w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją bydła ras mięsnych lub mlecznych, które sprzedają młode bydło, wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne z zagadnień związanych z projektem: Łańcuch produkcji wołowiny - pozycja rolników w łańcuchu, wzajemne relacje i zaufanie; Technologia produkcji bydła i jej optymalizacja; Panel dyskusyjny dotyczący wymienionych zagadnień z udziałem ekspertów, koordynatorów regionalnych oraz organizatorów form promocji. Trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w wizycie w gospodarstwie zajmującym się produkcją bydła ras mięsnych lub mlecznych, które sprzedają młode bydło oraz mieli możliwość wysłuchania wykładów i paneli dyskusyjnych.
    
  • Kolejne dwa wyjazdy obejmowały tematykę związaną z budowaniem relacji i prezentacje grup z poszczególnych województw, panele dyskusyjne: Pierwsze doświadczenia handlowe w ramach projektu i potencjał ich rozwoju; Światowe rynki żywnościowe ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny. Bezpieczeństwo żywnościowe; znaczenie profilaktyki w produkcji bydła. Drugi dzień obejmował dwie wizyty w gospodarstwach zajmujących się produkcją bydła ras mięsnych lub mlecznych, które sprzedają młode bydło, wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne z zagadnień związanych z projektem: Integracja pionowa w produkcji wołowiny. Przyszłość produkcji mięsnej ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny; Panel dyskusyjny dotyczący wymienionych zagadnień z udziałem ekspertów, koordynatorów regionalnych oraz organizatorów form promocji. Natomiast trzeci dzień obejmował jedną wizytę w gospodarstwie zajmującym się produkcją bydła ras mięsnych lub mlecznych, które sprzedają młode bydło, wykłady i panel dyskusyjny; Innowacje, certyfikacja i paszportyzacja polskiej żywności ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny; Klasyfikacja poubojowa bydła; Panel dyskusyjny dotyczący wymienionych zagadnień z udziałem ekspertów, koordynatorów regionalnych oraz organizatorów form promocji.
    
  • Pierwsza konferencja obejmowała prezentacje poszczególnych województw z regionu, który był gospodarzem konferencji, ich specyfiki związanej z produkcją bydła oraz reprezentujących je rolników i gospodarstw. Swoje wykłady przeprowadzi eksperci, którzy zaprezentowali tematy: Integracja pozioma rolnictwa; Łańcuchy produkcji żywności wysokiej jakości ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny oraz odbędą się 2 panele dyskusyjne na powyższe tematy. Drugiego dnia wykłady przeprowadzili kolejni eksperci, którzy zaprezentowali tematy: Technologia produkcji bydła i jaj optymalizacja. Rynki agro – rynek krajowy i przyczyny niskiego spożycia wołowiny w Polsce oraz odbyły się 2 panele dyskusyjne na powyższe tematy jak również przeprowadzone były prezentacje dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości na wsi i budowy wzajemnego zaufania.
    
  • Druga konferencja także obejmowała prezentacje poszczególnych województw z regionu, który był gospodarzem konferencji, ich specyfiki związanej z produkcją bydła oraz reprezentujących je rolników i gospodarstw. Swoje wykłady przeprowadzi eksperci prezentując tematy: Integracja pionowa w łańcuchach produkcji żywności na przykładzie wołowiny; Krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości, paszportyzacja polskiej żywności ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny oraz odbyły się 2 panele dyskusyjne na powyższe tematy. Drugiego dnia wykłady przeprowadzili kolejni eksperci przedstawiając tematy: Profilaktyka w produkcji bydła i jej wpływ na efektywność produkcji; Światowe rynki agro i przyszłość produkcji mięsnej ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny oraz odbędą się 2 panele dyskusyjne na powyższe tematy po około jak również przeprowadzone zostaną prezentacje konkretnych dobrych praktyk, które zostały wypracowane w ramach operacji w zakresie budowy bezpośrednich partnerskich relacji handlowych i wzajemnego zaufania.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 9 KSOW: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.