Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski

Partnerzy KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie
z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli. 

Czas trwania projektu: 01.07.2022-31.10.2022

Budżet projektu: 89 442,92 zł (w tym wkład własny 20 520 zł)

Odbiorcy projektu:

  • producenci żywności, w tym prowadzący działalność rolniczą w zakresie rolniczego handlu detalicznego oraz działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,
  • mieszkańcy obszarów wiejskich,
  • doradcy rolni.

Opis projektu oraz jego cele: 

Celem projektu jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przetwarzania i sprzedaży surowców rolnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz skracania łańcucha dostaw, w celu podniesienia świadomości i wiedzy rolników oraz producentów żywności
w wymienionym zakresie.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Dwa warsztaty dla 40 osób zajmujących się przetwórstwem surowców rolnych (w tym mięsa, mleka oraz zbóż), polegające na praktycznym kształceniu w tym zakresie. Warsztaty zostaną uzupełnione zajęciami merytorycznymi na temat skracania łańcucha dostaw oraz promowania działalności rolniczych polegających na sprzedaży bezpośredniej, w tym: rolniczy handel detaliczny, produkcja marginalna, lokalna i ograniczona, dostawy bezpośrednie oraz znakowanie produktów żywnościowych.
     
  • Dwa krajowe wyjazdy studyjne dla uczestników warsztatów, do obiektów specjalizujących się w wytwarzaniu i sprzedaży serów podpuszczkowych oraz wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów mięsnych, gdzie uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z produkcja i sprzedażą bezpośrednią.
     
  • Publikację w formie artykułu podsumowującą projekt. Tekst zostanie opublikowany w gazecie „Wiadomości rolnicze” w każdym z czterech województw, z których pochodzą odbiorcy projektu. Artykuły przyczynią się do rozpowszechniania i promowania sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz skracania łańcucha dostaw.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez łagodzenie  negatywnych skutków sprzedaży, w których występuje duża liczba pośredników, co wpływa niekorzystnie na sytuację rolnika w łańcuchu dostaw.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW 

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.