Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski

Partnerzy KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Czas trwania projektu: 01.07.2022­31.10.2022 r.

Budżet projektu: 88 966,82 zł ( w tym wkład własny 24 793,68 zł)

Odbiorcy projektu:

  • producenci żywności, w tym prowadzący działalność rolniczą w zakresie rolniczego handlu detalicznego oraz działalność marginalną, lokalną i ograniczoną;
  • mieszkańcy obszarów wiejskich;
  • doradcy rolni.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem zrealizowanej operacji było przeszkolenie 40 mieszkańców obszarów wiejskich z województwa podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego, w zakresie przetwarzania i sprzedaży surowców rolnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, RHD, MLO oraz skracania łańcucha dostaw.

W ramach projektu zrealizowano:

  • dwa warsztaty dla 40 osób z przetwórstwa mięsa, mleka oraz zbóż, polegające na kształceniu praktycznym uczestników z przetwarzania surowców rolnych na produkty gotowe. Warsztaty zostały uzupełnione zajęciami merytorycznymi na temat skracania łańcucha dostaw, promowania działalności rolniczych polegających na sprzedaży bezpośredniej konsumentom finalnym w tym: rolniczego handlu detalicznego, produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej , dostaw bezpośrednich oraz znakowania produktów żywnościowych;
  • dwa wyjazdy studyjne krajowe, dla 40 uczestników warsztatów, do obiektów specjalizujących się w wytwarzaniu i sprzedaży serów podpuszczkowych oraz wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów mięsnych. Podczas wyjazdów studyjnych uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z produkcją, przetwórstwem i sprzedażą bezpośrednią produktów wytwarzanych w gospodarstwie;
  • przygotowano artykuł podsumowywać projekt i zamieszczono w gazecie „Wiadomości rolnicze” w każdym z czterech województw, z których pochodzą odbiorcy projektu. Artykuły przyczyniły się do rozpowszechniania i promowania sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej  oraz skracania łańcucha dostaw.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez łagodzenie negatywnych skutków modeli sprzedaży w których występuje duża liczba pośredników, co wpływa niekorzystnie na sytuację rolnika w łańcuchu dostaw.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.