Regionalne serowanie — promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka

Partnerzy KSOW: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach.

Czas trwania projektu: 01.05.2022-31.10.2022

Budżet projektu: 111 130,82 zł (w tym wkład własny 5 023,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy, właściciele małych lub będących na pograniczu rentowności, gospodarstw rolnych o profilu hodowli bydła mlecznego;
 • rolnicy będący w trakcie przygotowań do założenia działalności związanej z przetwórstwem mleka;
 • producenci serów, prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz prowadzący działalność w ramach produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
 • doradcy rolni obsługujący gospodarstwa z produkcją bydła mlecznego.

Opis projektu oraz jego cele: 

Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności, wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach żywności, zwiększenie zainteresowania wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywne uczestnictwo rolników w rozpoczęciu działalności przetwórczej i wdrażaniu inicjatyw na rzecz tego rozwoju.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Dwudniowe szkolenie stacjonarne wraz z warsztatami serowarskimi dla 36 uczestników.
  W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy zapoznają się z przetwórstwem mleka metodą rzemieślniczą. Natomiast w drugim dniu uczestnicy wezmą udział w warsztatach zorganizowanych w mleczarni z linią technologiczną do produkcji serów. Warsztaty zostaną uzupełnione zajęciami merytorycznymi na temat rolniczego handlu detalicznego i obowiązujących przepisów weterynaryjnych. 
   
 • Pięciodniowy wyjazd studyjny do Zakopanego i okolic Podhala „Szlakiem oscypkowym”. Podczas wyjazdu wizytowane będą gospodarstwa położone na szlaku regionalnym, które stanowić mogą przykład modelu biznesowego opartego na standardach jakości i konkurencyjności przetwórstwa mleka. Przyjrzenie się im, przybliży uczestnikom wiedzę dotyczącą możliwości zwiększenia efektywności kanałów sprzedaży produktu regionalnego, podniesienia wyników jego sprzedaży, techniki tej sprzedaży, sposobu dzielenia się kosztami w  strukturze szlaku i optymalizacji zysków;
   
 • Wydanie publikacji informacyjnej, w nakładzie 1000 egzemplarzy, opisującej wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe. Dzieło będzie miało wpływ na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczestników z obszaru województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie: technologii produkcji sera i jego pochodnych, kultur bakteryjnych niezbędnych do fermentacji mleka, wymagań z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności, obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz rolniczego handlu detalicznego.

Ponadto, projekt pozwoli rozwiązać wiele niejasności u przetwórców/rolników w zakresie warunków uruchamiania działalności, przetwarzania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa. Pośrednio projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw, które rozpoczęły działalność przetwórczą, wzmocnienia pozycji rynkowej rolnika oraz skrócenia cyklu dostaw w łańcuchu żywnościowym.
 


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW 

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.