Regionalne serowanie — promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka

Partner KSOW: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Minikowie, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Czas trwania projektu: 01.05.2022­–31.10.2022 r.

Budżet projektu: 93 159,82 zł ( w tym wkład własny 5 023,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy właściciele małych lub będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych o profilu hodowli bydła mlecznego;
  • rolnicy będący w trakcie przygotowań do założenia działalności związanej
    z przetwórstwem mleka;
  • producenci serów prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz prowadzący działalność w ramach produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
  • doradcy rolni obsługujący gospodarstwa z produkcją bydła mlecznego.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu było przekazanie wiedzy z zakresu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach żywności oraz podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju gospodarstw rolnych poprzez aktywne uczestnictwo rolników w rozpoczęciu działalności przetwórczej w branży mleczarskiej.

W ramach projektu zrealizowano:

  • dwudniowe szkolenie stacjonarne wraz z warsztatami serowarskimi dla 36 uczestników.

W pierwszym dniu uczestnicy brali udział w warsztatach zorganizowanych w pomieszczeniach mleczarni z linią technologiczną do produkcji serów. Uczestnicy prześledzili zautomatyzowany ciąg produkcyjny, degustowali sery i jogurty, które są wizytówką firmy oraz zapoznali się z wymogami weterynaryjnymi, jakie trzeba spełnić przy zakładaniu działalności z przetwórstwa mleka, które zostały omówione przez trzech trenerów: kierownika zakładu, kierownika laboratorium i pełnomocnika zarządu spółki, prokurenta.

Natomiast w drugim dniu warsztatów uczestnicy zapoznali się z przetwórstwem mleka metodą rzemieślniczą. Serowar żuławski poprowadził warsztaty warzenia serów, podczas których uczestnicy wytwarzali sześć rodzajów sera oraz mieli możliwość zapoznania się z mikrobiologią mleczarską, oferującą różne kultury startowe, które mają przeprowadzić szybką fermentację mleka, bez lub z jednoczesnym wytworzeniem atrakcyjnego aromatu i profilu smakowego, a mianowicie: bakterii prostej fermentacji mlekowej, bakterii propionowej fermentacji, bakterii rozkładu oraz drożdży i pleśni
w mleku. Jeszcze kilka lat temu serowarzy skupiali się na cechach sera zaraz po jego produkcji, dziś standardem staje się kontrola jakości aż do samego końca okresu przydatności – często to właśnie wtedy pojawia się problem gorzknienia, wynikający między innymi z rozwoju niepożądanej mikroflory;

Warsztaty zostały uzupełnione zajęciami merytorycznymi na temat rolniczego handlu detalicznego i obowiązujących przepisów weterynaryjnych.

  • pięciodniowy wyjazd studyjny do Zakopanego i okolic Podhala „Szlakiem oscypkowym”. Podczas wyjazdu wizytowane były gospodarstwa położone na szlaku regionalnym co pozwoliło spojrzeć na nie, jako na model biznesowy oparty na standardach jakości i konkurencyjności przetwórstwa mleka oraz przybliżyło wiedzę dotyczącą możliwości zwiększenia efektywności kanałów sprzedaży produktu regionalnego, podniesienia wyników jego sprzedaży, techniki tej sprzedaży, sposobu dzielenia się kosztami w strukturze szlaku i optymalizacji zysków;
  • wydanie publikacji informacyjnej, w nakładzie 1000 egzemplarzy, opisującej wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe przyczyniło się do wymiany i rozpowszechnienia rezultatów projektu poprzez jej dystrybucję między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy uczestników z obszaru województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie: technologii produkcji sera i jego pochodnych, kultur bakteryjnych niezbędnych do fermentacji mleka, wymagań z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności, obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz rolniczego handlu detalicznego. Realizacja projektu pozwoliła rozwiązać wiele niejasności u przetwórców/rolników w zakresie warunków uruchamiania działalności, przetwarzania i prowadzenia sprzedaży żywności
z gospodarstwa. Pośrednio projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw, które rozpoczęły działalność przetwórczą, wzmocnienia pozycji rynkowej rolnika oraz skrócenia cyklu dostaw w łańcuchu żywnościowym.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.