Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem

Partnerzy KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Powiat Myszkowski, Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania. 

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 310 253,40 zł

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy,
  • producenci produktów lokalnych i tradycyjnych,
  • przedstawiciele obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
  • przedstawiciele zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
  • przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych,
  • przedstawiciele szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
  • przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
  • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego,
  • przedstawiciele samorządów,
  • organizacje branżowe zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujące branże turystyczną.

Opis projektu oraz jego cele:

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, pojawił się pomysł realizacji projektu, który byłby przestrzenią do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, jak również przyczyniałby się do podniesienia jakości działań podejmowanych na terenie całego kraju. Działań, które bazują na produktach tradycyjnych i traktują kuchnię regionalną jako element narodowego dziedzictwa kulturowego. Powstały projekt stanowi zatem ciekawą propozycję dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich opartej na lokalnych zasobach. Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi społeczność lokalna a turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi, a turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością.

Wśród zaplanowanych przez pomysłodawców projektu działań znalazły się m.in. wyjazdy studyjne do dwóch znaczących w procesie tworzenia inicjatyw związanych z przedsiębiorczością, a bazujących na produktach lokalnych regionów Polski tj. Dolnego Śląska i Małopolski. Wyjazdy studyjne będą skoncentrowane na poznaniu nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich tj. turystyki kulinarnej, która może stać się ważnym źródłem dochodu mieszkańców wsi. W trakcie wyjazdów studyjnych odbędą się wizyty w obiektach i miejscach, gdzie zrealizowano ciekawe rozwiązania (wizyty u producentów, przedsiębiorców, w tym w obiektach gastronomicznych oraz prezentacja innych inicjatywach opartych na lokalnych zasobach).

Rozszerzeniem tematyki wyjazdów studyjnych będzie konferencja pn. „Produkty lokalne - instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki”, która równocześnie pozwoli na upowszechnienie wiedzy i wymianę doświadczeń. Wiedza zdobyta przez uczestników będzie rozpowszechniana również na konferencji w trakcie panelu dyskusyjnego. Podsumowaniem projektu będzie wydanie biuletynu uwzględniającego relacje z wyjazdów studyjnych oraz konferencji. Biuletyn zostanie wydany w 300 egzemplarzach.

Realizacja projektu w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich.

Kontakt do Partnera: biuro@lgdkrasnik.pl


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.