Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Partnerzy KSOW: Wielkopolska Organizacja Turystyczna,  Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 195 705,26 zł

Odbiorcy projektu:

  • osoby pracujące w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów, jak i osoby zatrudnione);
  • osoby zamierzające rozpocząć pracę w sektorze turystycznym na terenach wiejskich.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług przez podmioty branży turystycznej na obszarach wiejskich obejmujących czterech województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Projekt będzie skoncentrowany na zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej jako warunku koniecznego dla modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. Założony cel ma być osiągnięty poprzez organizację ośmiu tematycznych warsztatów na obszarze województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Planowane są dwa warsztaty w każdym województwie, po jednym w każdym roku realizacji operacji.

Podsumowaniem projektu będzie konferencja w formule online poświęconej tematom rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Rezultatem projektu będzie trwałe wyposażenie osób prowadzących działalność na obszarach wiejskich w kompetencje oraz narzędzia, dopasowane do specyfiki prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich i ich indywidualnych potrzeb, pozwalające na pozyskiwanie informacji gospodarczej, rynkowej i finansowej ułatwiających zwiększenie skali ich działalności. Kompetencje te przyczynią się do rozszerzenia skali działalności, pozyskania nowych rynków oraz zwiększenia konkurencyjności.

Kontakt do Partnera: kontakt@wot.org.pl


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich