Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Partnerzy KSOW: Wielkopolska Organizacja Turystyczna,  Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 154 198,18 zł (w tym wkład własny 22 132,11 zł)

Odbiorcy projektu:

  • osoby pracujące w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów, jak i osoby zatrudnione);
  • osoby zamierzające rozpocząć pracę w sektorze turystycznym na terenach wiejskich.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług przez podmioty branży turystycznej na obszarach wiejskich obejmujących czterech województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Projekt był skoncentrowany na zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej jako warunku koniecznego dla modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.

W ramach projektu zrealizowano:

  • osiem stacjonarnych warsztatów dla uczestników z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W każdym województwie zrealizowano po dwa warsztaty. Warsztaty obejmowały, zagadnienia dotyczące współczesnych trendów w agroturystyce i turystyce wiejskiej, wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu, budowania sieci współpracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz narzędzi promocji obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej.  W warsztatach wzięło udział 120 osób.
  • konferencję przeprowadzoną w formule online podsumowującą projekt, poświęconą tematom rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. W konferencji wzięło udział 112 uczestników z grupy docelowej.

Rezultatem projektu było wyposażenie osób prowadzących działalność na obszarach wiejskich w kompetencje oraz narzędzia, dopasowane do specyfiki prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich i ich indywidualnych potrzeb, pozwalające na pozyskiwanie informacji gospodarczej, rynkowej i finansowej ułatwiających zwiększenie skali ich działalności. Kompetencje te przyczynią się do rozszerzenia skali działalności, pozyskania nowych rynków oraz zwiększenia konkurencyjności.

Kontakt do Partnera: kontakt@wot.org.pl


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich