Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza

Partner KSOW: Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Czas trwania projektu: 01.06.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 534 400,00 zł (w tym wkład własny 1 000,00 zł)

Odbiorcy projektu: mieszkańcy województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele /-ki kół gospodyń wiejskich i jednostek samorządowych, świata gastronomii i świata nauki.

Opis projektu oraz jego cele: 

Celem projektu był rozwój regionalnej oferty turystyczno – kulinarnej w oparciu o rodzime rasy zwierząt, prezentujące lokalne dziedzictwo hodowlane i potencjał przetwórczy. Poprawa świadomości na temat certyfikacji żywności oraz znaczenia produktu lokalnego i regionalnego pochodzącego od ras rodzimych, w dalszej perspektywie może podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich.

Dodatkowo dzięki uczestnictwu w projekcie, wszyscy zainteresowani zapoznali się z zagadnieniami krótkich łańcuchów dostaw, które umożliwiają małym rodzinnym, rolniczym przetwórniom zaistnienie na rynku i promocję regionalnego dziedzictwa kulinarnego.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Szesnaście jednodniowych warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla 240 osób z ośmiu województw – po dwa w każdym województwie.
  Warsztaty odbyły się w obiektach gastronomicznych zlokalizowanych na szlakach turystyczno — kulinarnych znajdujących się w regionach, w których dostępne są rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
   
 • Wydanie publikacji „Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych” w nakładzie 500 egzemplarzy.
  Przedstawiono w niej powiązanie regionalnej hodowli z rozwojem turystyki i kultury obszarów wiejskich. W pierwszej części opisane będą rasy rodzime zwierząt gospodarskich wraz z przedstawieniem jakości produktów z nich otrzymywanych. Druga część zawierała zbiór przepisów na potrawy/ produkty możliwe do wykonania z wymienionych wcześniej składników, a tam gdzie było to możliwe, przedstawiony został rys historyczny danej potrawy.
   
 • Dwudniową konferencję dla 80 osób podsumowującą zrealizowane warsztaty, na której zaprezentowane były produkty lokalne oraz przykłady dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i hodowlanego z regionów objętych projektem. Prezentacje połączone były z możliwością degustacji tradycyjnych produktów /potraw wykonanych ze składników pochodzących z ras rodzimych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania rodzimych produktów w innych krajach.

Realizacja projektu przyczyniła się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego, podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju turystyczno-kulinarnej marki regionu w oparciu o rasy rodzime.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW 

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.